Adnoddau Prentis-Iaith

Adnoddau Prentis-Iaith

Croeso i Prentis-Iaith, adnoddau iaith ar gyfer prentisiaid.

Mae'r cyrsiau byr yma ar gyfer prentisiaid sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg. Maent yn galluogi prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs yn Gymraeg. Mae'r pecyn cyffredinol yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil ar gyfer y gweithle. Mae’r pecyn hefyd wedi cael ei addasu ar gyfer pedwar llwybr galwedigaethol penodol: iechyd, gofal plant, amaethyddiaeth ac adeiladwaith.

Mae’r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru. Dylai darparwyr eraill sy’n dymuno gosod y cyrsiau ar eu systemau gysylltu â: cymorth@colegcymraeg.ac.uk 

 

Welcome to Prentis-iaith, resources to develop apprentices' Welsh language skills.

These courses are for apprentices who currently have little or no Welsh language skills. They enable apprentices to complete part of their qualification in Welsh. The general course highlights the importance of the Welsh language as a workplace skill. The course has also been adapted for four specific sectors: healthcare, childcare, agriculture and construction.

These courses are also vailable via the learning portals of the main apprenticeship providers in Wales. Other providers wishing to make the courses available through their LMS should contact: cymorth@colegcymraeg.ac.uk