Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygwyd yr adnoddau ymwybyddiaeth iaith dwyieithog yma ar gyfer dysgwyr Addysg Bellach yn maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Nod y pecyn yw cynyddu dealltwriaeth dysgwyr sydd â gwahanol sgiliau iaith Gymraeg, o arwyddocad y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn benodol, maent yn cefnogi addysgu Uned 1 y cymhwyster newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd: deilliant dysgu 7 (Deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol) a deilliant dysgu 8 (Deall pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i unigolion a'u gofalwyr). Mae’r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu colegau Addysg Bellach. Dylai darparwyr eraill sy’n dymuno gosod y cyrsiau ar eu systemau gysylltu â: cymorth@colegcymraeg.ac.uk

 

These bilingual language awareness resources have been developed for Health and Social Care FE learners.

They aim to increase the understanding of learners with different Welsh language skills of the significance of the Welsh language in health and social care services. In particular, they support the teaching of Unit 1 of the new Health and Social Care Level 2: Core qualification: learning outcome 7 (Understand the importance of effective communication in health and social care) and learning outcome 8 (Understand the importance of Welsh language and culture for individuals and carers). These resources are also vailable via FE colleges' learning portals. Other providers wishing to make the courses available through their LMS should contact: cymorth@colegcymraeg.ac.uk

Adnoddau/Resources

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 7

Adnoddau/Resources

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 8