Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r adnoddau yma ar gyfer dysgwyr ac maent yn cefnogi addysgu deilliant 7 y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2:Craidd. Mae deilliant dysgu 8 yn gofyn i ddysgywr ddeall pwysigrwydd yr iaith a'r diwylliant Cymraeg i unigolion a gofalwyr. 

The following resources are for learners and they support the teaching of learning outcome 7 of the Health and Social Care Level 2: Core qualification. Learning outcome 8 requires learners to understand the importance of Welsh language and culture for individuals and carers.  

 

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 8.1

  • Pwysigrwydd cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru
  • The importance of recognising and supporting Welsh language and culture

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 8.2

  • Deddfwriaeth a strategaethau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg
  • Legislation and national strategies for Welsh language

Deilliant Dysgu/ Learning Outcome 8.3

  • Egwyddorion Mwy na Geiriau / More than Just Words
  • Principles of Mwy na Geiriau / More than Just Words

Deilliant Dysgu/Learning Outcome 8.4

  • Ystyr y ‘Cynnig Rhagweithiol’ 
  • The meaning of the ‘Active Offer’ 
Asesiad Ffug/Mock Assesment (8)

 

Yn ôl