Swyddog Prosiect Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi swyddog prosiect Addysg Bellach a Phrentisiaethau i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu adnoddau arbenigol ar gyfer y sector iechyd a gofal a gofal plant.

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y byddai cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) yn cael ei ymestyn i’r sectorau Addysg Bellach (AB) a Phrentisiaethau.
Yn ystod 2020-21 cynhaliwyd prosiect adnabod anghenion adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i gwblhau’r cwrs Lefel 3 Gofal Plant: Ymarfer a Theori. Adnabuwyd yr angen am adnoddau i gefnogi addysgu unedau dewisol y cwrs hwn sef:
 
• Cefnogi Plant sy’n Byw gyda Diabetes
• Gofal Ffisegol Plant
• Ymateb i adweithiau anaffylactig
• Cefnogi plant sy'n byw gydag epilepsi
• Gofal lliniarol a gofal diwedd oes i blant a phobl ifanc
• Rhoi gofal i blant sy'n byw gyda chanser
• Rhoi brechiadau trwynol rhag y ffliw
• Rhoi gofal stoma
• Gofalu am glwyfau nad ydynt yn rhai cymhleth
• Cynnal profion sgrinio'r clyw ar gyfer plant oed ysgol
• Cefnogi gofal ymataliaeth mewn plant
• Cefnogi unigolion drwy fwydo gyda thiwb
 
Bwriedir penodi un swyddog prosiect i greu cysylltiadau a chynllun prosiect adnoddau ar gyfer yr unedau a restrir uchod. Bydd angen i'r swyddog gydweithio gyda staff yn y sector Gofal Plant, yn ogystal â, oherwydd natur yr adnoddau, staff yn y sector Iechyd a Gofal. Bydd y swyddog prosiect yn gweithio’n agos gyda’r swyddog datblygu addysgu bellach a phrentisiaethau (adnoddau a chymwysterau) a hefyd y rheolwr addysg bellach a phrentisiaethau.y
 
Dylid anfon ceisiadau at post16@colegcymraeg.ac.uk erbyn 12:00 ar Ddydd Llun 23 Mai 2022.
 
I gael fwy o fanylion cliciwch ar y Fanyleb Swydd isod.

Arbenigwr Pwnc Chwaraeon

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gyda thasgau ac ymholiadau sy’n codi o dro i dro yn y maes chwaraeon. 

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y byddai cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) yn cael ei ymestyn i’r sectorau Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW). 

Un agwedd ar y gwaith hwn yw sicrhau bod adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg addas ar gael i ddysgwyr yn y sectorau hyn. Mae’r Coleg yn mynd ati i weithredu cynllun adnoddau blynyddol i gomisiynu a diweddaru adnoddau. Mae angen arbenigwyr pwnc ar y Coleg ym maes chwaraeon er mwyn ymgynghori â nhw pan fydd angen. 

Bwriedir creu cronfa ddata o arbenigwyr pwnc yn y maes chwaraeon a fyddai’n gallu ymateb i ymholiadau a pherfformio tasgau gorchwyl a gorffen ar gais gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydym hefyd yn chwilio am arbenigwyr cyffredinol yn y maes addysg bellach a phrentisiaethau a fydd yn gallu gwneud gwaith llawrydd i ni o dro i dro. 

Dylai’r sawl sy’n dymuno gwneud cais wneud hynny trwy lythyr a CV a’u dychwelyd at Lowri Morgans,  Rheolwr Academaidd Addysg Bellach a Phrentisiaethau post16@colegcymraeg.ac.uk erbyn 12.00 ar ddydd Llun 23 Mai 2022. 

Ceir manylion pellach yn y fanyleb swydd isod.

Arbenigwr Pwnc Iechyd a Gofal

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gyda thasgau ac ymholiadau sy’n codi o dro i dro yn y maes Iechyd a Gofal. 

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y byddai cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) yn cael ei ymestyn i’r sectorau Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW). 

Un agwedd ar y gwaith hwn yw sicrhau bod adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg addas ar gael i ddysgwyr yn y sectorau hyn. Mae’r Coleg yn mynd ati i weithredu cynllun adnoddau blynyddol i gomisiynu a diweddaru adnoddau. Mae angen arbenigwyr pwnc ar y Coleg ym maes iechyd a gofal er mwyn ymgynghori â nhw pan fydd angen. 

Bwriedir creu cronfa ddata o arbenigwyr pwnc yn y maes iechyd a gofal a fyddai’n gallu ymateb i ymholiadau a pherfformio tasgau gorchwyl a gorffen ar gais gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydym hefyd yn chwilio am arbenigwyr cyffredinol yn y maes addysg bellach a phrentisiaethau a fydd yn gallu gwneud gwaith llawrydd i ni o dro i dro. 

Dylai’r sawl sy’n dymuno gwneud cais wneud hynny trwy lythyr a CV a’u dychwelyd at Lowri Morgans,  Rheolwr Academaidd Addysg Bellach a Phrentisiaethau post16@colegcymraeg.ac.uk erbyn 12.00 ar ddydd Llun 23 Mai 2022. 

Ceir manylion pellach yn y fanyleb swydd isod.