Cydlynydd Gwemniarau Busnes a Diwydiannau Creadigol

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y byddai cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (y Coleg) yn cael ei ymestyn i’r sectorau Addysg Bellach (AB) a Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW). 

Yn sgil hyn, cyhoeddwyd strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer y sectorau hyn sef ‘Tuag at Cymraeg 2050’. Gwraidd y strategaeth yw sicrhau bod dysgwyr a phrentisiaid yn cael cyfleoedd i gynnal a datblygu’ sgiliau iaith Cymraeg er mwyn sicrhau eu bod yn hyderus i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle yn y dyfodol. 

Bwriedir cynnal prosiect peilot yn ystod tymor Hydref 2022 i roi cyfle i ddysgwyr mewn colegau addysg bellach sy’n astudio pynciau busnes a phynciau yn y diwydiannau creadigol i gael cyfle i drafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. I ddiwallu hyn, byddwn yn cynnal cyfres o weminarau ar-lein i alluogi dysgwyr ar draws Cymru i drafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd opsiwn i gynnal digwyddiad wyneb yn wyneb gyda’r dysgwyr naill ai ar ddechrau neu ar ddiwedd y prosiect os yw’r cydlynydd yn dymuno. Bydd y sesiynau ar-lein yn cael eu cynnal ar brynhawniau Mercher gyda'r sesiynau ar gyfer myfyrwyr busnes 14:00 o’r gloch a sesiynau ar gyfer myfyrwyr diwydiannau creadigol am 15:00 o'r gloch. 

 

Dymunwn benodi dau gydlynydd llawrydd, un ar gyfer busnes ac un ar gyfer diwydiannau creadigol i gydlynu'r gwemniarau. Gweler fanylion pellach yn y dogfennau isod.

 

Dylai’r sawl sy’n dymuno gwneud cais wneud hynny trwy lythyr a CV a’u dychwelyd at Lowri Morgans,  Rheolwr Academaidd Addysg Bellach a Phrentisiaethau post16@colegcymraeg.ac.uk erbyn 12.00 ar ddydd Gwener 12 Awst 2022. 

Yn ogystal â’r manylion arferol dylai’r cais gynnwys y canlynol: 

  • Y profiad a’r arbenigedd perthnasol sydd gan yr unigolyn yn erbyn y gofynion uchod 
  • Cadarnhad o allu’r unigolyn i gynnig gwasanaeth cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg, yn llafar ac ysgrifenedig 
  • Amlinelliad byr o brofiad yr unigolyn yn y maes 
  • Y ffioedd a godir fesul awr (mi fyddwn ni’n ystyried talu adran i ryddhau staff i gwblhau tasgau fel rhan o ddyletswyddau ei swydd yn dilyn trafodaethau gyda’r adran berthnasol) 

Cadarnhad o allu’r unigolyn i gyflawni’r gwaith o fewn yr amserlen a nodir uchod