Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Ceisiadau i Gronfa’r Gymraeg mewn Addysg: Hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc

At sylw: ysgolion a Cholegau Addysg Bellach sy’n cynnig Cymraeg Safon Uwch (iaith gyntaf ac ail iaith)

Dymuna'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i’ch gwahodd i gyflwyno ceisiadau am grantiau o’r gronfa uchod. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ddyrannu a monitro’r grantiau yn sgil datganiad gan y Llywodraeth i glustnodi cyllid i gefnogi gweithgareddau penodol i hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Gwahoddir ceisiadau yn unol â’r broses a amlinellir yn y ddogfen isod.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00, 20 Medi 2019 i’r Swyddog Prosiect: Hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc, Dr Catrin Heledd Richards (c.heledd@colegcymraeg.ac.uk)