Gwobr Merêd

Gwobr Merêd

 

Dyfernir Gwobr Goffa Meredydd Evans (Gwobr Merêd) yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’r Wobr yn cydnabod cyfraniad myfyriwr sydd yn aelod cyfredol o’r Coleg i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg, o fewn prifysgol yn ehangach.

Dylai enwebiadau a gyflwynir esbonio sut mae’r sawl a enwebir wedi cyfoethogi gweithgareddau diwylliannol, cymdeithasol neu allgyrsiol drwy gyfrwng y Gymraeg oddi fewn i'r brifysgol. Nid cyflawniad academaidd, neu gyfraniad a wneir gan ddeiliad swydd sabothol, yw prif ffocws y wobr hon, ond yn hytrach agweddau eraill sydd yn greiddiol i fywyd myfyrwyr yn ein prifysgolion.

Mae pob myfyriwr cyfredol sydd yn aelod o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y wobr hon. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig, llawn-amser neu ran-amser, a myfyrwyr sydd ar gyfnodau sabothol fel swyddogion undeb.

Dylid cyflwyno’r enwebiadau i t.morgans@colegcymraeg.ac.uk trwy’r Swyddogion Cangen, erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 20 Ebrill 2020. Nid oes cyfyngu ar y nifer o fyfyrwyr y gall cangen eu henwebu, ond DIM OND un enwebiad a ddylid ei gyflwyno am unrhyw unigolyn. Dylid defnyddio’r ffurflen enwebu atodol, sy’n cynnwys adran ar gyfer disgrifiad cryno o’r rhesymau dros gyflwyno’r enwebiad. Mae’r ffurflen hefyd ar gael ar wefan y Coleg www.colegcymraeg.ac.uk/gwobrmered.

Cyfyngir y wobr i fyfyrwyr oedd yn aelodau cyfredol o’r Coleg ar 1 Mawrth 2020.

Bydd panel o dan gadeiryddiaeth Deon y Coleg, Dr Hefin Jones, yn dyfarnu’r wobr.

Cyflwynir Gwobr Merêd yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron ym mis Awst 2020.

 

Roedd y Dr Meredydd Evans yn gefnogwr brwd i’r Coleg ac yn Llywydd Cyfeillion y Coleg. Yn 2012 fe’i hurddwyd yn Gymrawd Er Anrhydedd yng Nghynulliad Blynyddol cyntaf y Coleg yn Abertawe.

Mae’r Coleg yn ddyledus i deulu Merêd am eu cefnogaeth i’r wobr hon, a hefyd yn ddiolchgar am y rhodd hael gan un o’i gydnabod sydd wedi galluogi’r Coleg i’w sefydlu.

 

Enillwyr:

2015: Trystan Ap Owen, Prifysgol De Cymru

2016: Dan Rowbotham, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

2017: Lauren Evans, Prifysgol Abertawe

2018: Gwyn Aled Rennolff, Prifysgol Abertawe

2019: Rebecca Martin, Prifysgol Abertawe