Newyddion

Newyddion y Coleg Cymraeg

AGOR ENWEBIADAU GWOBRAU’R COLEG CYMRAEG

Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau 2023 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol! Mae’r gwobrau blynyddol yn dathlu llwyddiannau y myfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid a’r darlithwyr mwyaf disglair a’r rheiny sydd wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog dros y flwyddyn.

darllen mwy…

Y Coleg Cymraeg a CBAC yn cyhoeddi enillwyr cyntaf erioed Bwrsariaeth Gareth Pierce

Dydd Iau 12 Ionawr 2023

Cyhoeddir heddiw, dydd Iau 12 Ionawr, mai Lowri Haf Davies, Taylor-James Daughton, ac Alys Ffion Chisholm yw’r tri myfyriwr cyntaf erioed i dderbyn bwrsari gwerth £3,000 yr un er cof am Gareth Pierce, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chyn Brif Weithredwr Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC), a fu farw ym mis Gorffennaf 2021.

darllen mwy…

Mae bod yn llysgennad ysgol y Coleg Cymraeg wedi agor drysau!

Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Heddiw mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyhoeddi enwau 21 o lysgenhadon newydd o ysgolion uwchradd a choleg chweched dosbarth ar draws Cymru. Eleni gwelwyd y nifer fwyaf erioed o ysgolion yn ymgeisio i fod yn rhan o’r cynllun ers iddo ddechrau yn 2020.

darllen mwy…

‘Hunaniaethau: Cymreictod’ Cyfres newydd i drin a thrafod Cymru yn ei holl amrywiaeth

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Yn ystod Mis Hanes Pobl Ddu (mis Hydref 2022), bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio cyfres o sgyrsiau ar-lein sy’n mynd i’r afael â hunaniaeth cenedlaethol o bersbectif amrywiol megis crefydd, hil, rhywedd, a LHDTC+ yng Nghymru.

darllen mwy…

Erin Pennant Jones o Ddolgellau yn ennill Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau, yw enillydd Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n dod o ardaloedd Meirionnydd neu Rhondda Cynon Taf.

darllen mwy…

Cynwal ap Myrddin o Benrhyn Llŷn yn ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Cynwal ap Myrddin o Lwyndyrys, Pwllheli, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio 100% o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n byw yng Ngwynedd.

darllen mwy…

Kizzy Crawford a myfyrwyr yn dod ynghyd i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol i ddathlu deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg.

Dydd Mercher 03 Awst 2022

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, bydd y gantores enwog jazz-pop, Kizzy Crawford, yn ymuno â chriw o lysgenhadon talentog y Coleg Cymraeg i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol, ‘10’, gafodd ei gyfansoddi a’i ysgrifennu ar y cyd i ddathlu carreg filltir y Coleg wrth iddo droi’n 10 oed.

darllen mwy…

Lansio Partneriaeth Strategol newydd rhwng y Coleg Cymraeg a Cymwysterau Cymru

Dydd Iau 04 Awst 2022

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion heddiw (dydd Iau 4 Awst) bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Cymwysterau Cymru yn dod ynghyd i lansio Partneriaeth Strategol newydd i sicrhau bod gan ddysgwyr a phrentisiaid sy’n dewis darpariaeth Gymraeg a dwyieithog gymwysterau dwyieithog hygyrch a’u bod ar gael ym mhob maes perthnasol.

darllen mwy…

Y Coleg a Cymwysterau Cymru yn dathlu cynnydd mewn darpariaeth, adnoddau a chymwysterau amaeth Cymraeg a dwyieithog ar faes y Sioe Frenhinol

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Melanie Owen, cyflwynwraig rhaglen Ffermio, S4C, i arwain digwyddiad arbennig gyda darlithwyr amaeth o’r prifysgolion a’r colegau addysg bellach.

darllen mwy…

Myfyrwyr a Darlithwyr yn Derbyn Gwobrau Gan Rai o Sêr Amlycaf Cymru

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Darlithwyr ar draws Cymru yn dod ynghyd mewn fideo i ddweud ‘DIOLCH’ i ddysgwyr a myfyrwyr yn dilyn dwy flynedd heriol.

darllen mwy…

Aled Eirug i Gadeirio Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg

Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2022

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Dr Aled Eirug fydd Cadeirydd newydd y Bwrdd o 1 Medi 2022.

darllen mwy…

Dathlu’r 10: Pen-blwydd Hapus i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dydd Mawrth 10 Mai 2022

Ddeng mlynedd ers ei sefydlu, mae gwaddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y sector addysg uwch yn glir, ac mewn dathliad yn y Senedd heddiw (10 Mai) mae’r sefydliad yn datgan ei fwriad i sicrhau’r un llwyddiant yn y sector ôl-16.

darllen mwy…

LANSIO ADNODDAU DIGIDOL CYMRAEG I FYFYRWYR

Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Mae prosiect arloesol dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dod â phrifysgolion ar draws Cymru ynghyd i greu dros 130 o unedau dysgu digidol newydd sbon i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllen mwy…

Datganiad gan Dr Ioan Matthews yn dilyn marwolaeth Aled Roberts

Dydd Llun 14 Chwefror 2022

Mewn ymateb i farwolaeth gynamserol Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

darllen mwy…

Y Ddraig Amryliw – cynhadledd am Gymru a’r gymuned LHDTC+

18 Ionawr 2022

Ar ddechrau mis Pride (mis Chwefror 2022), cynhelir cynhadledd ‘Y Ddraig Amryliw: Cymru ac LHDTC+’ i drafod agweddau ar y gymuned LHDTC+ yn y Gymru gyfoes a’i chynrychiolaeth yn y diwylliant Cymreig.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg

17 Ionawr 2022

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2022 i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd gyda Maxine Hughes

13 Ionawr 2022

Flwyddyn yn union ers i Joe Biden gael ei urddo yn Arlywydd yr Unol Daleithiau, bydd y newyddiadurwr o Gymru, Maxine Hughes, sy’n byw a gweithio yn Washington, yn cynnal sesiwn gyntaf mewn cyfres o sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa neu astudio newyddiaduraeth.

darllen mwy…

Y Coleg Cymraeg a Mudiad Meithrin yn cydweithio ar adolygiad amgylcheddol

Dydd Llun 13 Rhagfyr 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Mudiad Meithrin wedi dod ynghyd i gydweithio ar adolygiad amgylcheddol o’r ddau sefydliad gyda’r bwriad o lunio cynllun gweithredu er mwyn gostwng eu hôl-troed carbon.

darllen mwy…

Cyhoeddi enillydd Gwobr Ysgrif O’r Pedwar Gwynt 2021.

Rebecca Thomas yw enillydd cyntaf Gwobr Ysgrif O’r Pedwar Gwynt. Cyhoeddir ei hysgrif fuddugol – ‘Cribo’r Dragon’s Back’ – yn Rhifyn Gaeaf O’r Pedwar Gwynt a gyhoeddir ddydd Sadwrn 11 Rhagfyr. Yn wobr, bydd yn derbyn £300, a phreswyliad byr i weithio ar ysgrif bellach.

darllen mwy…

Dros 150 o adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd i gefnogi dysgwyr addysg bellach a phrentisiaid

Mae 150 o adnoddau newydd wedi eu cyhoeddi ar y Porth Adnoddau, gwefan adnoddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, er mwyn cefnogi darlithwyr ac ymarferwyr mewn colegau addysg bellach a hyfforddwyr yn y maes prentisiaethau.

darllen mwy…

Penodi Rhys Evans i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi Rhys Evans, Pennaeth Materion Corfforaethol a Pholisi Cyhoeddus, BBC Cymru, yn aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Rhys yn dechrau ar ei swyddogaeth y mis hwn ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Ôl-radd newydd i’r Coleg Cymraeg

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Wedi cynllun peilot llwyddiannus llynedd, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2021/22 ac mae’r pwyslais ar gadw cysylltiad gyda myfyrwyr ôl-radd sy’n astudio tu allan i Gymru yn elfen hollbwysig eleni.

darllen mwy…

PENODI 18 O LYSGENHADON YSGOL Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Yn dilyn y cynllun peilot Llysgenhadon Ysgolion llynedd mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ehangu’r cynllun a phenodi mwy o lysgenhadon eleni mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector ôl-orfodol.

darllen mwy…

Morgan Siôn Owen o Fangor yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3000

11 Hydref 2021

Morgan Siôn Owen o Benrhosgarnedd, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

darllen mwy…

GWOBRWYO MYFYRWYR A DARLITHWYR FEL RHAN O DDATHLIADAU DENG-MLWYDDIANT Y COLEG CYMRAEG

5.10.2021

Ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyflwynir Gwobrau Blynyddol y Coleg heno (5 Hydref) i rai o’r myfyrwyr Cymraeg disgleiriaf ac mwyaf ymroddedig ac i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol tuag at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

darllen mwy…

Teyrnged yn ymateb i'r newyddion trist am farwolaeth Gareth Pierce

Dydd Sul 04 Gorffennaf 2021

Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

darllen mwy…

Cynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

17 Mehefin 2021

Mae’r rhaglen lawn ar gyfer Cynhadledd Ymchwil y Coleg ar 29 Mehefin 2021 bellach ar gael, ac mae’n cynnig rhywbeth i bawb.

darllen mwy…

PRIFYSGOLION CYMRU YN UNO I LANSIO HWB CYMORTH I FYFYRWYR SY’N MYND I’R BRIFYSGOL

Heddiw (13/05/21) bydd Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru yn lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU.

darllen mwy…

Prosiect ymchwil newydd i annog mwy o ddisgyblion o gefndir du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig eraill i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno comisiynu prosiect ymchwil i ddeall yn well beth yw barn disgyblion, dysgwyr a phrentisiaid Cymraeg a dwyieithog o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill (DALlE) o gynlluniau amrywiol y Coleg i ddenu dysgwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

darllen mwy…

Penodi aelodau newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad tri aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Ann Beynon, Dr Anwen Jones a’r Athro Enlli Thomas wedi dechrau ar eu swyddogaeth erbyn dechrau mis Ebrill ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

darllen mwy…

Dr Hefin Jones yn ymddeol fel Deon y Coleg Cymraeg yn dilyn degawd o gyfraniad

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Ar ddiwedd y mis, bydd Dr Hefin Jones yn ymddeol o’i rôl fel Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl y mae wedi ei dal ers sefydlu’r Coleg yn 2011.

darllen mwy…

Prosiect cenedlaethol i ddatblygu adnoddau digidol Cymraeg

23 Mawrth 2021

Mae prosiect arloesol dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dod â phrifysgolion ar draws Cymru ynghyd i greu deunyddiau dysgu digidol newydd sbon i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg yn croesawu cyllideb ychwanegol

17 Mawrth 2021

Mae Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, heddiw (dydd Mercher), y bydd y Llywodraeth yn buddsoddi £800,000 ychwanegol drwy’r Coleg yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22 er mwyn gweithredu elfennau o’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cymraeg a lansiwyd gan y Gweinidog.

darllen mwy…

Urddo tri Chymrawd i’r Coleg Cymraeg

16 Mawrth 2021

Denise Williams, Ieuan Wyn a Dr Iolo ap Gwynn fydd yn cael eu hurddo yn Gymrodyr er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cyfarfod rhithiol o Gynulliad Blynyddol y Coleg nos Fawrth 16 Mawrth 2021.

darllen mwy…

Adroddiad Prifysgol Abertawe yn gwneud argymhellion swyddogol i Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r argyfwng ail gartrefi yng Nghymru

Mae awdur adroddiad newydd a gafodd ei gomisiynu gan Weinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg Llywodraeth Cymru wedi gwneud 12 o argymhellion polisi i Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r argyfwng ail gartrefi yng Nghymru a'i effaith ar gymunedau Cymraeg.

darllen mwy…

Effaith Covid-19 a hiliaeth ar blant yng Nghymru i’w trafod mewn cynhadledd hawliau plant

Bydd effaith Covid-19 ar blant yng Nghymru, profiadau plant o hiliaeth, eiriolaeth plant yn Gymraeg a sut i sicrhau fod llais y plentyn yn cael ei ganfod ymhlith y pynciau o dan sylw mewn Cynhadledd Hawliau Plant i’w chynnal ar-lein ddydd Mercher 24 Chwefror.

darllen mwy…

Penodi'r Llysgenhadon Ysgol Cyntaf Erioed

Dydd Iau 07 Ionawr 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r Llysgenhadon Ysgol cyntaf erioed mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn lansio gwobrau newydd

Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020

Agorir enwebiadau heddiw (dydd Iau 10 Rhagfyr) ar gyfer dwy wobr newydd sbon gan Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi eu gweinyddu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer dysgwr yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau a myfyriwr ymchwil meddygaeth.

darllen mwy…

Cyhoeddi Fersiwn Cymraeg o'r Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da

Dydd Mercher 09 Rhagfyr 2020

Mae Cyngor Addysg Graddedigion y DU a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o gyhoeddi fersiwn Cymraeg o’r Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da. Mae'r Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da yn cydnabod, ar lefel genedlaethol, y set eang, cymhleth a heriol o swyddogaethau sy'n gysylltiedig â goruchwyliaeth ymchwil fodern.

darllen mwy…

Canolfan Sgiliaith i Arwain ar Gynllun i Ddatblygu Sgiliau Addysgu Cymraeg a Dwyieithog Staff yn y Sector ôl-16

15 Medi 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch i gyhoeddi mai Canolfan Sgiliaith fydd yn arwain ar gynllun hyfforddi a mentora ar gyfer cynyddu’r staff sy’n darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau.

darllen mwy…

Gwobrwyo tri myfyriwr am eu llwyddiant a’u cyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Dydd Mercher 05 Awst 2020

Mae tri myfyriwr o brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd wedi ennill gwobrau er cof am dri o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Cyhoeddi pedwar enillydd Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

16 Gorffennaf 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi pedwar enillydd ar gyfer gwobrau Darlithwyr Cysylltiol 2019-20.

darllen mwy…

Medi Gwenllian yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000

Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020

Medi Gwenllian Morgan o Ysgol Tryfan, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

darllen mwy…

Ap newydd i helpu swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu'n Gymraeg

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig mae’r Coleg Cymraeg yn lansio ap newydd i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd.

darllen mwy…

Cynhadledd Rithiol Gyntaf i’r Coleg Cymraeg

22 Mehefin 2020

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19 a’r cyfnod clo presennol, mae’r Coleg Cymraeg yn falch o gyhoeddi y bydd ei Gynhadledd Ymchwil flynyddol yn cael ei chynnal ar-lein eleni ar 1 Gorffennaf 2020.

darllen mwy…

Ysgoloriaeth gwerth £1,500 ar gael i bawb fydd yn astudio rhywfaint o’u cwrs prifysgol yn Gymraeg

8 Mehefin 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyhoeddi heddiw y bydd yn ymestyn ei Gynllun Ysgoloriaeth Cymhelliant i gynnwys pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y brifysgol yn mis Medi 2020 sy’n dewis astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd deiliaid yr ysgoloriaeth yn derbyn £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd).

darllen mwy…

Arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ yn symud ar-lein yn sgil argyfwng Covid-19

13 Mai 2020

Bydd arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ sy’n cynnwys ystod eang o waith myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Met Caerdydd a Choleg Sir Gar, yn symud ar-lein eleni o ganlyniad i argyfwng Covid-19.

darllen mwy…

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Lansio Gwefan Adnoddau Newydd

Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio gwefan newydd heddiw (dydd Llun 27 Ebrill) sy’n cynnwys cyfoeth o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ôl-16 fydd yn cefnogi dysgu o adref yn ystod y cyfnod eithriadol presennol.

darllen mwy…

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 Mawrth 2020

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Gareth Pierce fydd Cadeirydd newydd y Bwrdd o 1 Ebrill 2020.

darllen mwy…

Adnoddau Cyfrwng Cymraeg i Fyfyrwyr Lefel A a Phrifysgol

25 Mawrth 2020

Mae cannoedd o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr prifysgol a blwyddyn 12 sydd yn astudio adref yn sgil argyfwng Coronavirus.

darllen mwy…

COVID-19: Diweddariad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

19 Mawrth 2020

Mae’r neges hon yn crynhoi rhai o’r camau mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cymryd yn ystod yr ansicrwydd presennol. Mae’r Coleg yn cymryd y camau hyn gan ystyried iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr, cyfeillion y Coleg a’r gymuned ehangach.

darllen mwy…

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cyllid i gefnogi rhagor o fyfyrwyr Cymraeg i astudio meddygaeth a deintyddiaeth

Dydd Iau 06 Chwefror 2020

Ar ymweliad ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd heddiw (dydd Iau 6 Chwefror 2020), bydd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething AC, yn cyhoeddi cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi rhagor o ddarpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth Cymraeg i ymgeisio’n llwyddiannus i’r brifysgol.

darllen mwy…

Lansio Cynllun Strategol pum mlynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, yn ymuno â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn digwyddiad yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, heddiw (dydd Mercher 5 Chwefror) er mwyn lansio Cynllun Strategol y Coleg ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

darllen mwy…

Penodi'r Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg Cyntaf Erioed

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r llysgenhadon cyntaf erioed o’r sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau er mwyn helpu hyrwyddo sgiliau dwyieithrwydd o fewn y Colegau Addysg Bellach ac i’r sector prentisiaethau.

darllen mwy…

Gwobrau i Ddau Fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobrau er cof am ddau o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Bydd Michelle Rafferty a Iestyn Tyne yn derbyn Gwobr John Davies a Gwobr Gwyn Thomas mewn digwyddiad arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn mis Awst.

darllen mwy…

Cyfraniad at Fywyd Cymraeg Prifysgol yn Cael ei Gydnabod

2 Gorffennaf 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn o gyhoeddi mai Rebecca Martin o Brifysgol Abertawe yw pumed enillydd Gwobr Merêd.

darllen mwy…

Artistiaid a darlithwyr yn cydweithio i gefnogi myfyrwyr celf a dylunio

28 Mai 2019

Mae 19 o artistiaid Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect i ddangos y cyfoeth o brofiadau sydd i’w cael ym maes celf a dylunio yng Nghymru.

darllen mwy…

Cyhoeddi Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury

22 Mai 2019

Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw James Hope yw enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury 2019.

darllen mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad pedwar aelod newydd o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Meri Huws, Gareth Pierce, Nia Elias ac Angharad Lloyd-Williams yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

darllen mwy…

Dros 450 o Staff Prifysgolion Cymru Wedi Elwa o Gynllun Dysgu Cymraeg

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Mae dros 450 o staff mewn prifysgolion ledled Cymru wedi elwa ar y cynllun Cymraeg Gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.

darllen mwy…

Urddo Cymrodyr i'r Coleg Cymraeg

19 Mawrth 2019

Bydd y llenor a’r bardd Catrin Dafydd yn un o dri unigolyn a fydd yn cael eu hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yr wythnos nesa. Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu urddo tri Cymrawd er Anrhydedd eleni sef Catrin Dafydd, y gwyddonydd yr Athro Deri Tomos a’r cyn llyfrgellydd Andrew Green.

darllen mwy…

Gwerddon yn Dathlu'r Cant

18 Mawrth 2019

Mae Gwerddon, e-gyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn dathlu cyhoeddi tros gant o erthyglau ymchwil gwreiddiol cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Fframio Uchelgais - Coleg Merthyr Tudful

01 Chwefror 2019

Bu criw o ddysgwyr celfyddydau perfformio, cerddoriaeth a'r cyfryngau o Goleg Merthyr Tudful yn rhan o weithdy Fframio Uchelgais yn ddiweddar er mwyn helpu hyrwyddo’r Gymraeg yn y Coleg, diolch i grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Cynhadledd ar gyfer gweithwyr iechyd y dyfodol

20 Chwefror 2019

Bu dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru yn mynychu cynhadledd breswyl dros y penwythnos fel rhan o gynllun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

darllen mwy…

Cynhadledd Iechyd

02 Chwefror 2019

Cynhaliwyd cynhadledd Iechyd a Gofal yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn ddiweddar o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

darllen mwy…

Lansio Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn lansio cynllun uchelgeisiol i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

darllen mwy…

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

14 Ionawr 2019

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2019 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

darllen mwy…

Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

11 Rhagfyr 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams a chyhoeddiad y Cynllun i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

darllen mwy…

Codi Proffil y Gymraeg Fel Pwnc i Ddisgyblion Ysgol

25 Hydref 2018

Dros yr wythnosau nesaf fe fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal gweithdy o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda tri bardd adnabyddus er mwyn codi proffil y Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

darllen mwy…

Cyhoeddi ymchwil o bob math dan nawdd y Coleg Cymraeg

25 Hydref 2018

Mae rhifyn diweddaraf Gwerddon yn tystio i gefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymchwil academaidd cyfrwng Cymraeg. Mae awduron y pedair erthygl a gyhoeddir yn rhifyn 27 wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan y Coleg tuag at eu hymchwil neu eu swydd academaidd.

darllen mwy…

Astudiaeth o waith Saunders Lewis yn ennill Gwobr Syr Ellis Griffith Prifysgol Cymru

12 Hydref 2018

Darlithwraig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw enillydd Gwobr Syr Ellis Griffith Prifysgol Cymru eleni. Dyfarnwyd y wobr i Dr Rhianedd Jewell gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru, am ei hastudiaeth o waith cyfieithu’r dramodydd Saunders Lewis

darllen mwy…

Lansiad Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru

28 Medi 2018

Ar nos Iau, Medi 27ain, yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor, cynhaliwyd digwyddiad i nodi lansiad cyfrol newydd a hynod arwyddocaol ym maes cerddoriaeth yng Nghymru.

darllen mwy…