Newyddion

25 Hydref 2018

Codi Proffil y Gymraeg Fel Pwnc i Ddisgyblion Ysgol

25 Hydref 2018
Dros yr wythnosau nesaf fe fydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal gweithdy o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda tri bardd adnabyddus er mwyn codi proffil y Gymraeg fel pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

Bydd y prifeirdd Mererid Hopwood, Rhys Iorwerth a Hywel Griffiths yn rhan o’r prosiect  ‘Y Gymraeg ar Daith’, sy’n cael ei arwain gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad ag adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’r Gymraeg ar Daith gael ei gynnal.  Mae’r prosiect yn ceisio mynd I’r afael â’r her sy’n wynebu y Gymraeg fel pwnc academaidd Safon Uwch, a’r effaith caiff hynny ar faint sy’n astudio’r pwnc yn y brifysgol. Mae cynnwys gweithdai’r prosiect yn seiliedig ar ymgyngoriad gyda CBAC a grŵp o athrawon Cymraeg mewn ysgolion ledled Cymru.

Bwriad y gweithdy, fydd yn ymweld â 34 o ysgolion uwchradd ac yn ymwneud â bron i 2,000 o ddisgyblion, yw dod â’r maes llafur TGAU yn fyw, a thanio diddordeb a brwdfrydedd y disgyblion yn y Gymraeg fel pwnc y tu hwnt i’r cymhwyster TGAU. Bydd dwy sesiwn yn cael eu cynnal  - sesiwn adolygu â bardd y mae darn o’i waith ar fanyleb TGAU CBAC, a sesiwn fwy cyffredinol sy’n annog disgyblion i ystyried y manteision di-ri o barhau i astudio’r Gymraeg fel pwnc, megis y ffaith bod dros 90% o raddedigion y Gymraeg yn cael swyddi proffesiynol da o fewn 6 mis.

Mae’r prosiect yn gynnyrch cydweithio rhwng adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru drwy gyfrwng Panel Iaith a Llên y Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Meddai Dr Aled Llion Jones, uwch-ddarlithydd y Gymraeg a chadeirydd Panel Iaith a Llên y Coleg Cymraeg Cenedlaethol “Llwyddodd y daith i ymgysylltu â dros 1500 o bobl ifanc 15 ac 16 oed y llynedd. Cawsom adborth cadarnhaol tu hwnt gan y disgyblion a’r athrawon ac rydym yn falch iawn o fedru cynnal momentwm gyda’r daith eto eleni. Nid dros nos y byddwn yn gallu gwrthdroi’r sefyllfa o ran niferoedd sy’n astudio’r Gymraeg ond mae cynlluniau arloesol a chydweithredol fel ‘Y Gymraeg ar Daith’ yn cyfleu’r ffeithiau positif iawn am y pwnc y dylai pob disgybl eu clywed”.

Mae’r prosiect yn cyfrannu at gynllun ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a nifer o rhanddeiliaid allweddol eraill, sy’n ceisio cynyddu’r nifer sy’n astudio’r Gymraeg.

 

Codi Proffil y Gymraeg Fel Pwnc i Ddisgyblion Ysgol