Newyddion

11 Rhagfyr 2018

Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

11 Rhagfyr 2018
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams a chyhoeddiad y Cynllun i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg: “Rwy’n falch iawn i weld cynllun uchelgeisiol i’r sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau yn cael ei gyhoeddi. Mae’r Coleg yn ymfalchïo yn ei rôl yn symbylu gwaith y Grŵp Cynllunio a gweithio gyda chydweithwyr o’r sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau i greu cynllun blaengar a fydd yn sicrhau cynnydd sylweddol yn y cyfleoedd i ddysgu a magu’r sgiliau dwyieithog angenrheidiol er mwyn llwyddo ym myd gwaith.

Mae’r gwaith megis dechrau ac mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod nesaf mewn lle. Bydd angen sicrhau adnoddau addas ar draws y sectorau perthnasol os am wireddu’r uchelgais yn y blynyddoedd i ddod, a hynny yng nghyd-destun cynllunio tymor hir.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams: "Mae hon yn garreg filltir bwysig wrth inni ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg o fewn y sector ôl-16 ac rwy'n falch bod y cynllun uchelgeisiol hwn yn ymateb i'r ystod eang o heriau sydd wedi eu nodi. Bydd y Coleg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn cymryd y camau gweithredu hyn ymlaen, gan adeiladu ar y gweithgaredd sydd eisoes ar y gweill."

Meddai'r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Eluned Morgan: "Mae sicrhau bod ein pobl ifanc yn gallu cynnal a datblygu eu sgiliau Cymraeg i'w defnyddio yn y gweithle, mewn addysg, mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a gyda eu teuluoedd  yn elfen hanfodol o'n Strategaeth Iaith Cymraeg 2050. Mae’r cynllun gweithredu ôl-16 cyfrwng Cymraeg yn ymateb i'r nod allweddol hwn yn ein strategaeth ac yn rhoi’r cyfle inni wella'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a'r gefnogaeth i ddysgwyr.

Gellir gweld copi o’r adroddiad llawn yma: www.colegcymraeg.ac.uk/cymraeg2050

Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau