Newyddion

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

Lansio Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dydd Iau 24 Ionawr 2019
Heddiw, bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn lansio cynllun uchelgeisiol i ddatblygu’n sylweddol darpariaeth Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau.

Mae'r cynllun yn ganlyniad i nifer o flynyddoedd o waith cynllunio manwl, a ddechreuodd gydag adolygiad Llywodraeth Cymru dan gadeiryddiaeth Delyth Evans, ac yna sefydlwyd grŵp cynllunio lefel uchel a ddatblygodd y Cynllun Gweithredu sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.

Mae’r cynllun yn cael ei lansio yn swyddogol heddiw am 1 o’r gloch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Ffordd Dumballs, Caerdydd.

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg: “Rwy’n falch iawn i weld cynllun uchelgeisiol i’r sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau yn cael ei gyhoeddi. Mae’r Coleg yn ymfalchïo yn ei rôl yn symbylu gwaith y Grŵp Cynllunio a gweithio gyda chydweithwyr o’r sectorau Addysg Bellach a Phrentisiaethau i greu cynllun blaengar a fydd yn sicrhau cynnydd sylweddol yn y cyfleoedd i ddysgu a magu’r sgiliau dwyieithog angenrheidiol er mwyn llwyddo ym myd gwaith.

Mae’r gwaith megis dechrau ac mae’r Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod nesaf mewn lle. Bydd angen sicrhau adnoddau addas ar draws y sectorau perthnasol os am wireddu’r uchelgais yn y blynyddoedd i ddod, a hynny yng nghyd-destun cynllunio tymor hir.”

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: " Ym mis Rhagfyr, cytunodd y Prif Weinidog a minnau'n ffurfiol ar ein blaenoriaethau ar gyfer Addysg yng Nghymru. Mae'r cynllun gweithredu uchelgeisiol ôl-16 hwn yn garreg filltir bwysig ar gyfer darparu addysg bellach a phrentisiaethau a ddarperir yn Gymraeg.

"Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn cymryd y camau hyn ymlaen, gan adeiladu ar y gweithgaredd sydd eisoes ar y gweill. Bydd y cynllun yn cryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac yn helpu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg a nodir yn Cymraeg 2050. "

Meddai Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: "Mae sicrhau bod ein pobl ifanc yn gallu cynnal a datblygu eu sgiliau Cymraeg i'w defnyddio yn y gweithle, mewn addysg, mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a gyda eu teuluoedd  yn elfen hanfodol o'n Strategaeth Iaith Cymraeg 2050. Mae’r cynllun gweithredu ôl-16 cyfrwng Cymraeg yn ymateb i'r nod allweddol hwn yn ein strategaeth ac yn rhoi’r cyfle inni wella'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a'r gefnogaeth i ddysgwyr.

Gellir gweld copi o’r adroddiad llawn yma: www.colegcymraeg.ac.uk/cymraeg2050

Lansio Tuag at Filiwn o Siaradwyr – Y Cynllun Addysg Bellach a Phrentisiaethau