Newyddion

20 Chwefror 2019

Cynhadledd ar gyfer gweithwyr iechyd y dyfodol

20 Chwefror 2019
Bu dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru yn mynychu cynhadledd breswyl dros y penwythnos fel rhan o gynllun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

Bwriad y gynhadledd, a gynhalwyd yng Nghaerdydd ar 16-17 Chwefror, oedd cynnig cyngor i ddarpar fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio unrhyw broffesiwn iechyd yn y brifysgol. Y nod oedd cryfhau eu ceisiadau fel eu bod yn ymgeisio’n llwyddiannus am lefydd ar gyrsiau iechyd.

Roedd cyfle iddynt gymryd rhan mewn amryw o weithdai megis ‘Mewnwelediad i Fyd y Claf’, cyfle i flasu sefyllfaoedd clinigol, yn ogystal â sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr cyfredol. Roedd gweithwyr iechyd ym mhroffesiynau ffisiotherapi, nyrsio iechyd meddwl, nyrsio anableddau dysgu a nyrsio oedolion, bydwreigiaeth, deintyddiaeth, fferylliaeth, therapi iaith a lleferydd, optomeg, therapi galwedigaethol a seicoleg gan gynnwys amryw o feysydd meddygol yno i rannu eu profiadau a chynnig cyngor i’r darpar fyfyrwyr.

Meddai’r Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ‘‘Mae’n holl bwysig bod cefnogaeth yn cael ei gynnig i siaradwyr Cymraeg sydd am ddilyn gyrfa fel gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn cynyddu’r gweithlu iechyd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Mwy na Geiriau, yn nodi bod angen sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gofal iechyd yn eu mamiaith. Mae’r gynhadledd hwn yn rhan o’r gwaith i recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg wrth annog a chynorthwyo darpar fyfyrwyr meddygol o ysgolion cyfrwng Cymraeg i ddilyn gyrfa o fewn GIG Cymru. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion brwdfrydig yn mynychu’r gynhadledd ac yn cael blas ar wahanol elfennau o broffesiynau iechyd.’’

Cynhadledd ar gyfer gweithwyr iechyd y dyfodol