Newyddion

19 Mawrth 2019

Urddo Cymrodyr i'r Coleg Cymraeg

19 Mawrth 2019
Bydd y llenor a’r bardd Catrin Dafydd yn un o dri unigolyn a fydd yn cael eu hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yr wythnos nesa. Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu urddo tri Cymrawd er Anrhydedd eleni sef Catrin Dafydd, y gwyddonydd yr Athro Deri Tomos a’r cyn llyfrgellydd Andrew Green.

Bydd y tri yn cael eu hurddo yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg ar Nos Fawrth, 19 Mawrth 2019 ym Mangor.

Mae Catrin Dafydd yn llenor, bardd ac ymgyrchydd a fagwyd yng Ngwaelod y Garth, ond mae hi bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Yn ystod ei chyfnod yn gweithio fel Llywydd UMCA ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2003/2004, daeth Catrin yn un o arweinwyr yr ymgyrch dros Goleg Cymraeg. Caiff ei hurddo fel cymrawd mwyn cydnabod ei chyfraniad personol, a chyfraniad myfyrwyr yn gyffredinol, tuag at sefydlu’r Coleg Cymraeg.

Brodor o Stamford, Swydd Lincoln yw Andrew Green. Daeth i Gymru yn 1973 i hyfforddi fel llyfrgellydd academaidd, gan ddysgu’r Gymraeg yn fuan wedi hynny.  Bu’n gweithio mewn amrywiol lyfrgelloedd cyn cael ei benodi’n Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1998. Chwaraeodd ran bwysig yn natblygiad y Coleg Cymraeg. O 2003-2007 bu’n gadeirydd ar Grŵp Llywio a sefydlwyd gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch er mwyn datblygu strategaeth Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg. Yn rhan o hynny oedd cyflwyno cynllun ysgoloriaethau ymchwil a etifeddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn 2013, daeth yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan wasanaethu fel Cadeirydd o 2014-2017.

Am dros ddeng mlynedd ar hugain, bu’r Athro Deri Tomos yn arloesi ym maes addysgu cyfrwng Cymraeg ac yn ganolog i ddatblygiadau ym meysydd Biocemeg a Biofeddygaeth. Ers i’r Coleg Cymraeg gael ei sefydlu yn 2001, bu’n aelod blaenllaw a gweithgar o’r Bwrdd Academaidd tan ei ymddeoliad y llynedd.

Yn ystod y Cynulliad, bydd cyfle hefyd i wobrwyo’r myfyrwyr hynny sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y Coleg yn ogystal â chydnabod llwyddiant Cerian Fflur Colbourne, enillydd Gwobr Norah Isaac am y canlyniad gorau o blith yr ymgeiswyr yn asesiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg y llynedd.

Yn ogystal, bydd Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan yn cael ei chyflwyno i wyddonydd disglair dan ddeugain mlwydd oed. Dr Marie Busfield sy’n darlithio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd yn derbyn y wobr honno eleni.

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:  ‘‘Edrychwn ymlaen at urddo yng Nghynulliad y Coleg gydweithiwr sydd wedi cyfrannu a chyflawni cymaint dros addysg cyfrwng Cymraeg yn eu priod feysydd.  Bydd hefyd yn fodd o ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ddiflino i’r Coleg o’r cychwyn cyntaf. Pleser mawr hefyd fydd cymryd y cyfle i longyfarch y rheiny sydd wedi rhagori yng ngwobrau’r Coleg eleni.’’

Cynhelir y seremoni yn Neuadd Powis am 6:30 yr hwyr nos Fawrth 19 Mawrth 2019. Estynnir croeso cynnes i bawb a darperir lluniaeth ysgafn.

 

 

 

 

 

 

Urddo Cymrodyr i'r Coleg Cymraeg