Newyddion

Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Iau 11 Ebrill 2019
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad pedwar aelod newydd o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Meri Huws, Gareth Pierce, Nia Elias ac Angharad Lloyd-Williams yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

Fel Comisiynydd y Gymraeg o 2012 tan 2019, mae Meri Huws yn enw cyfarwydd ym mywyd cyhoeddus Cymru. Cyn ei chyfnod fel Comisiynydd bu Meri Huws yn gweithio am flynyddoedd ym maes addysg uwch, a bu yn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, a chwaraeodd rôl weithredol yng nghyfnod sefydlu’r Coleg.  Mae ganddi brofiad helaeth o weithredu ar gyrff cyhoeddus gan gynnwys Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Gofal Cymru.

Gwasnaethodd Gareth Pierce fel Prif Weithredwr Cyd Bwyllgor Addysg Cymru rhwng 2004 a 2018. Mae ganddo gefndir mewn addysg uwch gan iddo fod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg ac yn Gyfarwyddwr Adnoddau Coleg y Drindod (fel yr oedd ar y pryd) cyn ymuno â CBAC. Bu’n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011 ac mae wedi bod yn aelod cyfetholedig o Bwyllgor Archwilio’r Coleg ers hynny. Mae bellach yn ymgynghorydd ac ystadegydd llawrydd, ac mae’n gwasanaethu fel Cadeirydd Cymdeithas Fynydda Prydain Fawr.

Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru yw Nia Elias. Mae ganddi brofiad helaeth o arwain ar faterion strategol a digwyddiadau corfforaethol yn gweithio i rai o sefydliadau amlycaf celfyddydol Prydain, fel Galeri’r Tate, Llundain, Ymddiriedolaeth Someret House, Llundain ac Amgueddfa’r Imperial War. Gwasanaethodd fel cyfarwyddwr ar Fwrdd Ymddiriedolwyr sefydliad Unique Venues of London.

O gefndir Addysg Bellach y daw Angharad Lloyd-Williams ac mae’n gweithio ar hyn o bryd fel Pennaeth Datblygu Dwyieithrwydd ac Adnoddau Dysgu Grŵp Llandrillo Menai. Bu’n Bennaeth Sgiliaith ac yn aelod o Gyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru ac mae’n aelod cyfredol o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg y Llywodraeth sy’n rhoi cyngor i weinidogion mewn perthynas â Strategaeth y Gymraeg. Mae Angharad hefyd yn arholwr Safon Uwch ym mhwnc Seicoleg.

Meddai Dr Haydn E Edwards, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg: “"Rydym yn falch iawn o benodi Meri Huws, Gareth Pierce, Nia Elias ac Angharad Lloyd-Williams i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae'r pedwar eisoes wedi rhoi gwasanaeth helaeth ac o safon uchel i fywyd cyhoeddus yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at eu cyfraniadau i lywodraethiant y Coleg.  Byddaf yn edrych ymlaen i'w croesawu i gyfarfod nesaf y Bwrdd ac i gyd-weithio yn y blynyddoedd i ddod".

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr