Newyddion

02 Chwefror 2019

Cynhadledd Iechyd

02 Chwefror 2019
Cynhaliwyd cynhadledd Iechyd a Gofal yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn ddiweddar o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Nod y diwrnod oedd cynnal digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael o fewn y sectorau Iechyd a Gofal, yn y maes addysg â’r byd gwaith. Roedd y diwrnod yn berthnasol ar gyfer dysgwyr gydag unrhyw lefel o Gymraeg, ac yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio iechyd a gofal o lefel un i dri gan gynnwys cyrsiau Mynediad.

Dechreuodd y diwrnod gyda Nic yn dangos clipiau fideo o ddysgwyr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn trafod eu profiadau o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Yna croesawyd Menai Evans o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth am gyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraegyn y maes addysg uwch ar draws Cymru.

Diolch i Sandie Grieve o Gofal Cymdeithasol Cymru, Adam Pearce o Fwrdd Iechyd Cwm Taf, Sara Davies o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, a Nia Williams a dwy fyfyrwraig o Brifysgol Abertawe am gynnal sesiynnau diddorol a buddiol yn ystod y diwrnod, gyda phob grŵp yn cael blas ar y gweithgareddau yn eu tro.

Dywedodd Sandie “Am ddiwrnod gwych. Dwi wedi mwynhau rhedeg y gweithdai ag wedi dod ar draws myfyrwyr arbennig sydd wedi deall yn syth am bwysigrwydd y Gymraeg fel sgil yn y gweithle gofal. Mae yna nifer wedi holi am sesiynnau dysgu Cymraeg sydd yn wych. Da iawn i drefnwyr y gynhadledd”. Ychwanegodd Sara “Dwi wedi cael agoriad llygad wrth siarad gyda myfyrwyr o bob oedran sydd am ymgymryd a chyrsiau cyfrwng Cymraeg yn y maes iechyd. Heb os mi fydd hyn o fudd i’r gwasanaeth iechyd wrth ddatblygu gweithlu dwyieithog”.

Dros ginio, cawsom ein diddanu gan gerddoriaeth ysgafn gan fyfyrwyr o’r adran gerddoriaeth a chwaraeodd gasgliad o ganeuon Cymreig. Croesawodd Barbara Jackson, Pennaeth yr Adran Iechyd a Gofal y myfyrwyr yn ol wedi cinio a chyflwyno Sharon Evans o Gyrfaoedd yn y GIG i roi trosolwg o’r gwahanol swyddi sydd ar gael mewn byrddau iechyd led led Cymru.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol, gyda dros wythdeg o fyfyrwyr yn mynychu a nifer helaeth o’r staff iechyd a gofal hefyd yn mwynhau’r sesiynnau.  Roedd yr awyrgylch yn braf gyda nifer o’r myfyrwyr yn cael eu hysbrydoli i ddysgu’r iaith er mwyn datblygu sgil fydd o werth wrth weithio yn y maes. Roedd y sesiynnau wedi gwneud i nifer sylweddoli bod cyfathrebu yn iaith gyntaf y claf yn gwella eu profiad ag yn gwella’r gofal. Roedd Nic a Menai wrth eu boddau gyda llwyddiant y digwyddiad ac maent yn eiddgar i gydweithio ymhellach er mwyn parhau i gefnogi’r myfyrwyr.

Cynhadledd Iechyd