Newyddion

28 Mai 2019

Artistiaid a darlithwyr yn cydweithio i gefnogi myfyrwyr celf a dylunio

28 Mai 2019
Mae 19 o artistiaid Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect i ddangos y cyfoeth o brofiadau sydd i’w cael ym maes celf a dylunio yng Nghymru.

Mae Cyfaill Celfyddyd yn e-adnodd newydd cyfrwng Cymraeg, i gefnogi disgyblion Safon Uwch, athrawon, myfyrwyr israddedig a darlithwyr Celf a Dylunio. Bydd yn cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdydd.

Nod y Cyfaill Celfyddyd yw dangos rhai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr yn y byd celfyddydol yng Nghymru. Bu’r prosiect ar y gweill ers dros flwyddyn, gyda chyfres o 18 ffilm wedi eu creu gan 19 o arbenigwyr profiadol cyfoes sy’n siaradwyr Cymraeg ar draws meysydd eang celf a dylunio. Mae’r adnodd hefyd yn cynnwys gwybodaeth allweddol am y gweithlu creadigol yn ogystal â ffocws ar eirfa allweddol ar draws meysydd amrywiol celf a dylunio.

Datblygwyd Cyfaill Celfyddyd gan Banel Celf a Dylunio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda chefnogaeth ariannol y Coleg. Unigolion o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr sydd yn aelodau o’r Panel.

Meddai Gwenllian Beynon, Uwch-ddarlithydd a Chydlynydd y Gymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae gweld a chlywed yr ymarferwyr creadigol hyn, ar draws y meysydd amrywiol celfyddydol, yn defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith o ddydd i ddydd yn dangos yr hyder sydd ganddynt yn eu hunaniaeth Gymreig. Gwelir yma enghreifftiau arbennig sy’n ein galluogi i ddangos i’n disgyblion ysgol a’n myfyrwyr y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gyrfa, ynghyd â’r pwysigrwydd o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn bod yn unigryw ar lwyfan cyfoes byd-eang.”

Dywedodd Mared Jones, Swyddog Pwnc y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Un o nodweddion profiad addysgol cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf yw adnoddau addas i gefnogi’r dysgu. Mae’r Coleg yn falch o fod wedi cefnogi’r Panel Celf a Dylunio i ddatblygu’r Cyfaill Celfyddyd, sydd yn ateb galw clir ymhlith myfyrwyr, athrawon a darlithwyr am adnodd sydd yn cynnig gwybodaeth glir ynghylch llwybrau gyrfa yn y maes.”

Mae Cyfaill Celfyddyd i’w weld yn rhad ac am ddim ar Lyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: bit.ly/cyfaillcelfyddyd.

Bydd yr adnodd yn cael ei lansio ar ddydd Iau, 30 Mai 2019, am 11yb yn y safle Celf, Dylunio a Thechnoleg, sydd wedi ei leoli yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Artistiaid a darlithwyr yn cydweithio i gefnogi myfyrwyr celf a dylunio