Newyddion

6 Tachwedd 2019

Sefydlu Bwrdd Addysg Bellach a Phrentisiaethau

6 Tachwedd 2019
Sefydlu bwrdd cenedlaethol i yrru’r agenda Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ei blaen

Daeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol â chynrychiolwyr o sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau yng nghyd â chyflogwyr at ei gilydd ddoe (dydd Mawrth 5 Tachwedd) i sefydlu bwrdd strategol newydd i yrru’r agenda addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ei blaen.

Mae’r bwrdd yn cynnwys: pob coleg Addysg Bellach; y rhan fwyaf o ddarparwyr prentisiaethau; NTFW; Addysg Oedolion Cymru; Colegau Cymru; y Partneriaethau Dysgu a Sgiliau a chynrychiolwyr dysgwyr.

Cyn-Gomisiynydd y Gymraeg ac aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg, Meri Huws, sydd yn cadeirio’r Bwrdd Strategol Ôl-16.

Dywedodd Ms Huws,

“Mae datblygu gweithlu sydd yn gallu gweithredu’n ddwyieithog yn angenrheidiol os am wireddu strategaeth uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr. Ni fydd modd cyflawni hyn heb ddatblygu’r agenda ôl-16 ac mae sefydlu’r Bwrdd Strategol hwn yn cynnig cyfle gwirioneddol i ddathlu ein bod yn dechrau ar y daith gyffrous honno.  Yn wir, nid sbrint fydd cychwyn ar y gwaith hwn ond marathon, ond mae’n farathon rydym i gyd oll yn barod i’w rhedeg”

Yn dilyn ymestyn cyfrifoldebau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau penderfynodd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg sefydlu bwrdd ôl-16 oddi fewn i strwythur llywodraethiant y Coleg. Bydd y bwrdd newydd yn meddu ar statws cyfatebol i’r Bwrdd Academaidd o ran addysg uwch.

Yn ôl Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,

“Bydd profiad ac arbenigedd aelodau o’r Bwrdd ôl-16 yn gwbl allweddol i gefnogi’r Coleg wrth i ni weithio gyda phartneriaid i weithredu’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau. Mae’n gynllun uchelgeisiol a blaengar ac yn gosod gweledigaeth glir er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol dros y bum mlynedd nesaf.

“Gydag adnoddau a chefnogaeth briodol mae cyfle i wneud cyfraniad sylweddol i nod y Llywodraeth o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

Sefydlu Bwrdd Addysg Bellach a Phrentisiaethau