Newyddion

5 Chwefror 2020

Lansio Cynllun Strategol pum mlynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

5 Chwefror 2020
Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, yn ymuno â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn digwyddiad yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, heddiw (dydd Mercher 5 Chwefror) er mwyn lansio Cynllun Strategol y Coleg ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae’r Cynllun yn gosod gweledigaeth y Coleg ar gyfer y cyfnod 2020/21 i 2024/25, sef bod y Gymraeg yn rhan o batrwm dysgu gydol oes pobl Cymru, ac yn amlinellu blaenoriaethau’r sefydliad wrth iddo arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru.

Bwriad y Coleg yw chwarae rôl allweddol wrth gydweithio â’r Llywodraeth a chyrff eraill er mwyn cyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.

Disgwylir i dros gant o bobl o’r sectorau addysg bellach, prentisiaethau ac addysg uwch ddod at ei gilydd, ynghyd ag Aelodau Cynulliad a rhanddeiliaid eraill, yn y digwyddiad amser cinio i glywed gan y Gweinidog a phrif swyddogion y Coleg.

Yn siarad cyn y digwyddiad meddai Prif Weithredwr y Coleg, Dr Ioan Matthews:

“Mae’r Cynllun Strategol hwn, ar gyfer y cyfnod hyd at 2025, yn mynegi ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y Coleg fel corff arweiniol sy’n gwreiddio’r Gymraeg fel rhan hanfodol o batrwm dysgu gydol oes pobl Cymru, ac yn benodol yng nghyd-destun addysg ôl-16 ac addysg uwch.

“Mae cynnydd sylweddol wedi’i weld yn y prifysgolion ar draws y degawd diwethaf o ran y ddarpariaeth Gymraeg a’r dewis a gynigir i fyfyrwyr. Byddwn yn adeiladu ar y cynnydd a welwyd a hyderwn, gyda chefnogaeth ac adnoddau priodol, y byddwn yn gallu arwain ar greu cynnydd tebyg yn y sectorau ôl-16. O wneud hyn, byddwn yn cyfrannu’n sylweddol at greu gweithlu dwyieithog i Gymru a gwireddu nod y Llywodraeth o greu miliwn o bobl sy’n siarad a defnyddio’r Gymraeg.”  

Meddai’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams :

“Mae’n bleser gen i lansio Cynllun Strategol pum mlynedd y Coleg heddiw, sy’n gynllun uchelgeisiol ac yn adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd diwethaf.  Rwy’n falch o’r cynnydd sydd wedi ei weld yn nifer y bobl sy’n dewis astudio rhagor o’u cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd pellach mewn addysg uwch ac ôl-16 i’r dyfodol.”

Lansio Cynllun Strategol pum mlynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol