Newyddion

25 Mawrth 2020

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 Mawrth 2020
Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Gareth Pierce fydd Cadeirydd newydd y Bwrdd o 1 Ebrill 2020.

Bydd yn olynu’r Cadeirydd presennol, Dr Haydn E. Edwards, sydd yn dod i ddiwedd ei dymor gwasanaeth ar ddiwedd mis Mawrth 2020.

Bu Gareth yn Brif Weithredwr y corff dyfarnu CBAC tan 2018 a chyn hynny roedd yn uwch reolwr yng Ngholeg y Drindod.  Bu hefyd yn cyfrannu fel darlithydd cysylltiol gyda’r Brifysgol Agored dros gyfnod sylweddol. Mae wedi cyflawni nifer o rolau llywodraethiant yn y sectorau addysg uwch ac ysgolion, gan gynnwys aelodaeth o Fwrdd y Coleg yn y cyfnod 2011-13 ac eto ers 2018.

Yn fwy diweddar mae Gareth yn gwneud gwaith ymchwil ac ysgrifennu llawrydd tra hefyd yn gadeirydd Cyngor Mynydda Prydain ac yn aelod o’r grwp sy’n adolygu’n flynyddol gyflogau ac amodau gwaith athrawon yng Nghymru.

Ystadegaeth ac addysg sydd wedi bod yn brif themau ei waith cyflogedig, gan gynnwys cyfnodau fel ystadegydd ym meysydd tai ac iechyd, fel pennaeth mathemateg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a darlithydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg.

Dywedodd Gareth: “Mae’n fraint cael gwasanaethu fel Cadeirydd wrth i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg adeiladu ar gyfnod llwyddiannus dan gadeiryddiaeth y Dr Haydn Edwards.  Edrychaf ymlaen at gael cydweithio gyda’r cyfarwyddwyr, y staff a’r partneriaid wrth i’r Coleg fynd i’r afael â gwireddu ei gynllun strategol, gan addasu’n briodol i’r amgylchiadau eithriadol presennol.”

Meddai Rhian Huws Williams, Cadeirydd Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant y Coleg: “Mae’n bleser i benodi Gareth fel Cadeirydd newydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae ganddo brofiad eang a helaeth o’r maes addysg statudol ac ôl-orfodol yng Nghymru ac yn arweinydd naturiol. Edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos gydag e dros y cyfnod nesaf a dymunwn yn dda iawn iddo.”

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg: “Rwy'n croesawu penodiad Gareth Pierce fel cadeirydd newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Ar sail fy adnabyddiaeth ohono ers dros ugain mlynedd, ei brofiad helaeth mewn nifer o sefydliadau cenedlaethol a'i wasanaeth ar ddau gyfnod gwahanol fel aelod o'r Bwrdd, rwy'n argyhoeddedig y bydd ei benodiad yn gaffaeliad i'r Coleg yn y cyfnod heriol sydd o'n blaenau.

“Mae’n bleser gennyf ar ran aelodau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr, y swyddogion a phawb sydd yn gysylltiedig â’r Coleg ddiolch i'r Dr Haydn E. Edwards am ei arweiniad fel Cadeirydd ers 2017. Bu’n flaengar a chreadigol wrth adolygu cyfansoddiad a threfniadau llywodraethiant y Coleg, gan alluogi'r Coleg i ymgymryd â'i gyfrifoldebau ehangach fel corff cynllunio cenedlaethol ac annibynnol y maes addysg ôl-orfodol. Dymunwn yn dda iddo.”

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol