Newyddion

Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Lansio Gwefan Adnoddau Newydd

Dydd Llun 27 Ebrill 2020
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio gwefan newydd heddiw (dydd Llun 27 Ebrill) sy’n cynnwys cyfoeth o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ôl-16 fydd yn cefnogi dysgu o adref yn ystod y cyfnod eithriadol presennol.

Mae’r Porth Adnoddau yn tynnu ynghyd casgliad sylweddol o adnoddau sydd eisoes ar gael drwy wahanol blatfformau’r Coleg a sefydliadau mae’r Coleg yn cydweithio â nhw, megis Llywodraeth Cymru a CholegauCymru.

Mae fersiwn beta’r wefan yn cael ei lansio’n gynnar yn sgil argyfwng Covid-19 gyda’r bwriad o fod o gymorth i ddisgyblion blwyddyn 11, 12 ac 13, yn ogystal â dysgwyr mewn colegau addysg bellach, prentisiaid a myfyrwyr prifysgol i barhau â’u hastudiaethau Cymraeg a dwyieithog yn ystod y cyfnod hwn.

Yn ôl Mari Fflur, un o Reolwyr Academaidd y Coleg Cymraeg: “Mae’n gyfnod heriol tu hwnt i bobl ifanc ac felly mae’r Coleg yn falch iawn o lansio’r wefan hon heddiw, yn gynt nag oeddem wedi bwriadu, er mwyn cynnig ystod o adnoddau fydd yn galluogi dysgwyr i barhau gyda’u hastudiaethau Cymraeg a dwyieithog o adref.

“Hoffwn anog disgyblion blwyddyn 11, 12 ac 13, dysgwyr mewn colegau addysg bellach, myfyrwyr prifysgol a phrentisiaid i ymweld â’r wefan gan bod rhywbeth yno at ddant pawb. A byddwn yn anog pobl i alw yn ôl yn rheolaidd gan y bydd deunydd newydd yn cael ei ychwanegu yn rheolaidd. Yn benodol mae deunydd yno sy’n addas iawn ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 13 – adnoddau fydd yn rhoi blas ar y math o waith bydd myfyrwyr yn ei wneud yn eu blwyddyn gyntaf yn y brifysgol.”

Dyma enghreifftiau o’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan newydd:

-          Gwasanaethu trwy’r Gymraeg – ap newydd sbon ar gyfer gweithwyr a myfyrwyr yn y sector gwasanaethau brys, gyda’r nod o’u cynorthwyo i siarad Cymraeg gyda’r cyhoedd.

-          Cyfaill Celfyddyd – cyflwyniad i lwybrau addysg a gyrfa ym myd celf a dylunio yng Nghymru, gan gynnwys 18 o gyfweliadau fideo gydag artistiaid a chrefftwyr sydd wedi defnyddio’r Gymraeg a’u Cymreictod drwy gydol                eu gyrfaoedd.

-          Ap tabl cyfnodol – yr ap cyntaf o’i fath yn y Gymraeg, cwbl angenrheidiol ar gyfer unrhyw un sy’n astudio’r gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg.

-          PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymdeithaseg) – e-lyfrau a fideos sydd yn cyd-fynd â manyleb Lefel A Cymdeithaseg ond sydd hefyd yn gyflwyniad gwych i’r maes i’r rhai sy’n mynd i’r brifysgol yn yr hydref i                  astudio Cymdeithaseg am y tro cyntaf.

-          Cist Offer Newyddiaduraeth – fideos o newyddiadurwyr profiadol yn rhannu tips a chyngor ar gyfer myfyrwyr.

-          Adnoddau rhaglennu Python – adnoddau amlgyfrwng i ddysgu rhaglennu drwy gyfrwng y Gymraeg.

-          Prentis-Iaith – sesiynau ar-lein sy’n cyflwyno’r Gymraeg fel sgil ar gyfer y gweithle, wedi’u hanelu at brentisiaid.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y llu o adnoddau ar gael drwy ymweld â’r wefan newydd www.porth.ac.uk a gellid hefyd dilyn yr hashnod #AdnoddyDydd ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Lansio Gwefan Adnoddau Newydd