Newyddion

8 Mehefin 2020

Ysgoloriaeth gwerth £1,500 ar gael i bawb fydd yn astudio rhywfaint o’u cwrs prifysgol yn Gymraeg

8 Mehefin 2020
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyhoeddi heddiw y bydd yn ymestyn ei Gynllun Ysgoloriaeth Cymhelliant i gynnwys pob myfyriwr fydd yn dechrau yn y brifysgol yn mis Medi 2020 sy’n dewis astudio o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd deiliaid yr ysgoloriaeth yn derbyn £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd).

Fel arfer mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaeth cymhelliant i hyd at 200 o fyfyrwyr bob blwyddyn ond mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae’r Coleg wedi penderfynu ymestyn y cynllun ar gyfer pob myfyriwr cymwys, gan dargedu o leiaf 500 o fyfyrwyr, a hynny ar gyfer pa bynnag bwnc y maent yn dymuno ei astudio, gan gynnwys y Gymraeg a chyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon is-raddedig.

Gobaith y Coleg yw y bydd y cymhelliad ariannol hwn yn cefnogi mwy o siaradwyr Cymraeg i ddewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn mis Medi ac yn cefnogi prifysgolion, sy’n wynebu heriau sylweddol yn sgil yr argyfwng, i ddarparu cyrsiau Cymraeg ar gyfer cynifer o fyfyrwyr â phosib.

Dywedodd Cofrestrydd y Coleg, Dr Dafydd Trystan:

“Wrth ymateb i argyfwng Covid-19 mae’r Coleg wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi myfyrwyr a phrifysgolion. Mae’n bleser gennym felly ymestyn y cynllun ysgoloriaeth cymhelliant ac anogwn unrhyw un sy’n ystyried dechrau cwrs prifysgol yng Nghymru yn mis Medi i astudio’n Gymraeg ac i ymgeisio am ysgoloriaeth.”

Wrth groesawu’r cynllun meddai’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

“Mae’n newyddion gwych bod y Coleg yn ehangu yn sylweddol, nifer yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr ar gyfer mis Medi, gan gynnwys is-raddedigion Addsyg Gychwynnol Athrawon a Chymraeg.  Rydym angen llawer rhagor o athrawon hyderus ddwyieithog i ddiwallu’r twf mewn addysg Gymraeg ac i gefnogi’r cwricwlwm newydd o 2022 ymlaen.”

Mae’r cynllun wedi derbyn cefnogaeth eang ar draws y sector Addysg Uwch. Meddai Lleucu Myrddin, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor:

“Mae’n wych gweld ymrywmiad y Coleg i annog mwy o fyfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac i roi cefnogaeth ychwanegol i brifysgolion a myfyrwyr mewn cyfnod mor ansicr. Gobeithio’n wir y bydd nifer dda o bobl ifanc yn manteisio ar y cyfle arbennig hwn ac ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg wych sydd ar gael ar eu cyfer.”

Yn ôl Tim Hayes, pennaeth blwyddyn 12 a 13 Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin:

Mewn cyfnod o ansicrwydd mae'n braf clywed newyddion sy'n cynnig rhywfaint o sicrwydd i'n dysgwyr ifanc. Mae'r newyddion am ymestyn cynllun ysgoloriaethau cymhelliant y Coleg ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio traean o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg mewn unrhyw bwnc yn unrhyw un o brifysgolion yng Nghymru o fis Medi yn galonogol iawn. Rwy'n mawr obeithio bydd ein pobl ifanc yn manteisio ar y cyfle i ddechrau ar eu hastudiaethau er gwaethaf gofid y Covid eleni, y byddant yn parhau i fwynhau'r manteision o astudio o leiaf rhan o'u pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn datblygu mewn i weithlu hyderus dwyieithog".

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio am ysgoloriaeth, dylai myfyrwyr ymweld â gwefan y Coleg a llenwi ffurflen gais.

Ysgoloriaeth gwerth £1,500 ar gael i bawb fydd yn astudio rhywfaint o’u cwrs prifysgol yn Gymraeg