Newyddion

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ap newydd i helpu swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu'n Gymraeg

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020
Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig mae’r Coleg Cymraeg yn lansio ap newydd i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd.

Mae’r ap, Gwasanaethu drwy’r Gymraeg, yn cynnwys geirfa a brawddegau ar gyfer sefyllfaoedd cyffredinol a sefyllfaoedd penodol sy’n wynebu gweithwyr yn y maes, sain ar gyfer pob un, y gallu i recordio ac ymarfer ynganu yn ogystal â chwisiau i brofi gwybodaeth. Mae’r ap hefyd o gymorth i ddysgwyr sy’n dilyn astudiaethau yn ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus mewn colegau addysg bellach yn ogystal â myfyrwyr sy’n dilyn graddau perthnasol yn y brifysgol.

Meddai un o Reolwyr Academaidd y Coleg Cymraeg, Dr Lowri Morgans: Mewn sefyllfaoedd anodd neu argyfyngus, mae galluogi unigolion i gyfathrebu drwy gyfrwng eu dewis iaith yn gallu bod yn allweddol bwysig, yn enwedig os ydyn nhw’n ifanc, yn oedrannus neu’n fregus. Rydym hefyd yn gwybod bod cael yr eirfa ‘yn dy boced’ yn hollol allweddol er mwyn cynnig cymorth yn y fan a’r lle i swyddogion. 

“Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cydweithio i ddatblygu’r ap gwasanaethau cyhoeddus er mwyn cefnogi gweithwyr a myfyrwyr i deimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg. Trwy gyflwyno’r ap fel rhan o astudiaethau dysgwyr a myfyrwyr y gobaith yw y byddwn yn normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg a bydd swyddogion yn dod i arfer â defnyddio’r ap o ddydd i ddydd yn y gweithle ac yn y gymuned.”

Mae Catrin Crawshaw yn dechnegydd i’r Gwasanaeth Ambiwlans yng ngogledd Cymru. Wrth sôn am yr ap meddai: “Er i mi fynd i ysgol Cymraeg, dwi wedi gwneud fy astudiaethau i gyd ers hynny drwy’r Saesneg. Fwy fwy yn y gwaith mae angen i mi gynnig gwasanaeth Cymraeg i’r bobl ryn ni’n gweithio gyda nhw ar draws y gogledd yn enwedig mewn sefyllfaoedd argyfyngus ac o straen uchel. Mae’r ap yn wych yn fy helpu i i gyfieithu geiriau allweddol yn gyflym. Mae’r opsiwn “symptomau a iechyd” yn yr ap yn ddefnyddiol iawn i mi fel rhywun sy’n gweithio gyda chleifion. Fyddwn i’n argymell yr ap i bawb sy’n gweithio yn y gwasanaethau argyfwng.”

Yn ôl Chelsea Mcgrath sydd swyddog gyda Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’r ap wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Ers gadael ysgol dwi ‘di anghofio rhai o fy Nghymraeg ac mae’r ap yn helpu fi i gofio y geiriau dwi angen i gyfathrebu efo pobl.”

Ac yn ôl Wayne Edwards sy’n Diwtor Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Choleg Cambria: “Ers defnyddio’r ap mae fy ngallu i gynnwys y Gymraeg mewn i fy sesiynau wedi gwella yn sylweddol ac mae hynny wedi cael effaith positif ar y myfyrwyr rhugl a’r rhai sy’n dysgu Cymraeg.”

Mae’r Ap Gwasanaethu trwy’r Gymraeg ar gael am ddim drwy Apple App Store a Google Play Store.

Mae Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig yn digwydd ar 23 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu gwerth a rhinwedd gwasanaethau cyhoeddus i’r gymuned, yn cydnabod gwaith gweithwyr cyhoeddus ac yn annog pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y maes.

Ap newydd i helpu swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu'n Gymraeg