Newyddion

Dydd Mercher 05 Awst 2020

Gwobrwyo tri myfyriwr am eu llwyddiant a’u cyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Dydd Mercher 05 Awst 2020
Mae tri myfyriwr o brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd wedi ennill gwobrau er cof am dri o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Fel arfer cyflwynir Gwobrau’r Coleg Cymraeg i’r enillwyr mewn seremoni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ond eleni, oherwydd argyfwng Covid-19, cyflwynir y gwobrau i’r myfyrwyr llwyddiannus drwy gyfres o glipiau fideo[GG1]  ar y we. 

Mae Llinos Mai Anwyl Evans o Brifysgol Aberystwyth yn derbyn Gwobr John Davies am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru yn 2019 am ei thraethawd: “A Ddylai’r Cymry Barhau i Ddathlu Gwladychiad Tir Brodorion Patagonia?” Mae Llinos, sy’n hannu yn wreiddiol o Langallo, Sir Fôn, bellach yn dilyn cwrs MSc Econ Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Wrth dderbyn y wobr meddai Llinos:“Astudiais BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, profiad gwerthfawr ac ysbrydoledig a hoffwn ddiolch i’r adran a feithrinodd fy mrwdfrydedd. Ystyriaf y wobr sylweddol hon yn goron ar fy mhrofiad academaidd, ac mae’n anrhydedd arbennig i dderbyn Gwobr Goffa cyd-sosialydd. Roedd cyfraniad John Davies, sef “Hanes Cymru” yn asgwrn cefn cyson yn fy nhwmpath llyfrau yn y llyfrgell, ac yn ffynhonnell graidd i’m hastudiaethau.

“Yn ôl John Davies, cafodd ei lyfr seminal ei ysgrifennu mewn ffydd a gobaith fod y genedl ‘in its fullness is yet to be’. Dwi wir yn gobeithio y bydd naratif fy nhraethawd estynedig yn gweithredu fel cyfraniad bychan i’n harwain tuag at genedl yn ei lawnder – cenedl flaengar a chyfiawn.

“Yn yr ysbryd hwn, hoffwn gyflwyno’r wobr i bobloedd brodorol yr Andes, sydd yn wynebu anghyfiawnderau ysgeler hyd heddiw o ganlyniad uniongyrchol i drefedigaethu.” 

Mae Gruffydd Rhys Davies, hefyd o Brifysgol Aberystwyth yn derbyn dwy wobr: Gwobr Gwyn Thomas am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd yn 2019, a hefyd Gwobr Norah Isaac am y myfyriwr a gafodd y marciau uchaf yn arholiadau’r Dystysgrif Sgiliau Iaith. Teitl traethawd estynedig Gruffydd yw: “Pa wahaniaethau ieithyddol sydd rhwng y tri chyfieithiad Cymraeg o’r Beibl a sut gellir manteisio arnynt?” Mae Gruffydd yn dod yn wreiddiol o Chwilog yn Eifionydd ond mae bellach yn byw ym Menrhyndeudraeth, Sir Feirionnydd.

Mae wrthi’n dilyn cwrs ymchwil MPhil ac yn parhau i ymchwilio i iaith y cyfieithiadau Cymraeg o’r Beibl (cyfieithiad William Morgan, y Beibl Cymraeg Newydd a beibl.net) a’u haddasrwydd ar gyfer Cymru’r unfed ganrif ar hugain.

Meddai Gruffydd: “Hoffwn ddiolch i’r Coleg Cymraeg am y gwobrau yma. Mae’n hwb mawr i mi gan fy mod yn dal i wneud gwaith ymchwil yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth i dderbyn cydnabyddiaeth fel hyn.”

Mae Gwobr Merêd, er cof am y diweddar Dr Meredydd Evans, yn cydnabod cyfraniad myfyriwr i’r bywyd a’r diwylliant Cymraeg yn y brifysgol a thu hwnt ac eleni Tomos Evans o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y wobr honno am ei gyfraniad tuag at godi proffil y Gymraeg yn ystod ei gyfnod yn astudio Newyddiaduraeth. Roedd Tomos yn un o brif symbylwyr prosiect Llais y Maes, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ohebu’n ddigidol o faes yr Eisteddfod Genedlaethol, a hefyd yn Olygydd ar bapur newydd wythnosol Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, Gair Rhydd. Cafodd Tomos ei fagu ym mhentref Castellhaidd ger Hwlffordd ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Newyddiadurwr Digidol i S4C.

Meddai Tomos:“Diolch yn fawr iawn i’r Coleg Cymraeg am wobr Merêd eleni. Mae’n fraint ac yn anrhydedd i mi dderbyn gwobr sydd wedi ei henwi ar ôl rhywun sydd wedi bod mor gefnogol i’r Coleg, Dr Meredydd Evans. Diolch hefyd i bawb yn JOMEC Cymraeg ac Ysgol y Gymraeg am y gefnogaeth ar hyd y blynyddoedd ac i Elliw am ei holl waith caled gyda’r gangen.”

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Er nad oes modd i ni drefnu seremoni wyneb yn wyneb eleni, mae dal yn bleser gallu cyflwyno’r gwobrau blynyddol hyn er cof am ysgolheigion a wnaeth gyfraniad mor bwysig i Gymru a’r Gymraeg ac a chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiad y Coleg. Hoffwn longyfarch y tri enillydd, Llinos, Gruffydd a Tomos, am ennill y gwobrau a dymunwn bob lwc i’r tri ohonynt ar eu gyrfaoedd.

“Hoffwn gymryd y cyfle hefyd i ddiolch i holl aelodau’r paneli dyfarnu am roi o’u hamser ac i Ddeon y Coleg, Dr Hefin Jones, am ei arweiniad a’i gyfraniad pwysig.”

Cafodd y gwobrau eu sefydlu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol rai blynyddoedd yn ôl er mwyn cydnabod llwyddiant myfyrwyr mewn gwahanol feysydd.

Gwobrwyo tri myfyriwr am eu llwyddiant a’u cyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg