Newyddion

15 Medi 2020

Canolfan Sgiliaith i Arwain ar Gynllun i Ddatblygu Sgiliau Addysgu Cymraeg a Dwyieithog Staff yn y Sector ôl-16

15 Medi 2020
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch i gyhoeddi mai Canolfan Sgiliaith fydd yn arwain ar gynllun hyfforddi a mentora ar gyfer cynyddu’r staff sy’n darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau.

Bydd Sgiliaith yn datblygu a darparu rhaglen hyfforddiant arloesol i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau i’w cefnogi i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid. Bydd y cwmni hefyd yn cynnig cefnogaeth ac yn mentora darlithwyr ac aseswyr sydd eisoes wedi llwyddo yn y cynllun Cymraeg Gwaith Addysg Bellach a Phrentisiaethau i wreiddio’u sgiliau ieithyddol newydd yn eu dysgu. Bydd y gefnogaeth newydd ar gael i staff ac ymarferwyr mewn amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gweminarau, sesiynau ar-lein yn ogystal â sesiynau wyneb-yn-wyneb mewn lleoliadau ar draws Cymru.

 Dywedodd Dr Lowri Morgans, Rheolwr Academaidd Addysg Bellach a Phrentisiaethau y Coleg Cymraeg: “Rydym yn gyffrous iawn bod Sgiliaith yn darparu ar ein rhan ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio i ddarparu hyfforddiant ar gyfer y sector ôl-16. Mae gennym gyfle mawr i gynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth, hyder a rhuglder staff ac ymarferwyr sy’n addysgu yn y sector i wneud gwahaniaeth a gwireddu amcanion y Cynllun Gweithredu: Tuag at Cymraeg 2050.”

 Meddai Gwennan Richards, Rheolwr Sgiliaith a Datblygu Dwyieithrwydd: “Mae Canolfan Sgiliaith wedi cynnig cymorth ar ddwyieithrwydd, addysg cyfrwng Cymraeg a sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg i golegau addysg bellach a sefydliadau addysg ôl-14 eraill ar draws Cymru ers ei sefydlu yn 2001. Rydym yn hynod falch rŵan o’r cyfle i ddatblygu’r elfen yma o’n gwaith ymhellach mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda rhaglen hyfforddi a mentora newydd, cyffrous.

“Mae’r rhaglen hyfforddi a mentora hwn yn agored i unrhyw ymarferwr yn y sector addysg ôl-16. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’n partneriaid yn y sector i ddatblygu a chynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i ddysgwyr, a chyfrannu tuag at gyflawni gweledigaeth y Llywodraeth o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.”

Lansiwyd y Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn mis Ionawr 2019. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol eraill megis ColegauCymru, Cymwysterau Cymru ac NTFW, sy’n arwain ar gynyddu’r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector yn unol â’r cynllun gweithredu. Dyfarnwyd y cytundeb hyfforddi a mentora i Sgiliaith yn dilyn proses dendro.

Canolfan Sgiliaith i Arwain ar Gynllun i Ddatblygu Sgiliau Addysgu Cymraeg a Dwyieithog Staff yn y Sector ôl-16