Newyddion

Dydd Iau 07 Ionawr 2021

Penodi'r Llysgenhadon Ysgol Cyntaf Erioed

Dydd Iau 07 Ionawr 2021
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r Llysgenhadon Ysgol cyntaf erioed mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae’r 14 llysgennad o flwyddyn 12 a 13 sy’n ran o’r cynllun peilot eleni wedi’u lleoli mewn saith ysgol uwchradd ar draws Cymru. Byddant yn dechrau ar eu gwaith fis yma. Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd codi ymwybyddiaeth o fanteision addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ymhlith eu cyd-ddisgyblion.   Byddant yn eu hannog i ymaelodi â’r Coleg, ymgeisio am yr ysgoloriaethau, bod yn rhagweithiol ar y cyfryngau cymdeithasol a rhannu negeseuon pwysig gan y Coleg.

Dywedodd Elin Williams, Rheolwr Marchnata y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Er fod gan y Coleg Cymraeg gynllun llysgenhadon llwyddiannus iawn mewn prifysgolion sydd wedi ei sefydlu ers sawl blwyddyn, dyma’r tro cyntaf i ni gael Cynllun Llysgenhadon Ysgol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyd-weithio gyda llysgenhadon sy’n frwdfrydig am y Gymraeg fydd yn ysbrydoli eu cyfoedion yn yr ysgol i barhau gyda’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol a thu hwnt.”

Gyda’r heriau diweddar sydd wedi wynebu pawb nid yw wedi bod yn bosib i staff y Coleg ymweld ag ysgolion i sgwrsio gyda disgyblion blwyddyn 12 a 13 wyneb yn wyneb yn ôl yr arfer. Yn ogystal â’r sesiynau digidol newydd, bydd y cynllun peilot yma yn ffordd o gynnal perthynas agos gyda’r disgyblion yn ogystal â rhoi profiadau a sgiliau gwerthfawr iddyn nhw. Bydd y Coleg yn cyd-weithio gyda disgyblion o Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Maes y Gwendraeth, Ysgol y Preseli, Ysgol Gyfun Aberaeron, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Yn ôl Gwenno James sy’n lysgennad o Ysgol y Preseli: “Ron i isho bod yn un o Lysgenhadon Ysgol y Coleg Cymraeg oherwydd fy mod eisiau gweld mwy o bobl yn mwynhau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ysu i'w defnyddio o ddydd i ddydd. Dwi eisiau hysbysebu i bobl sut mae'r Gymraeg yn gallu agor cymaint o ddrysau i'r dyfodol gan fod cyflogwyr yn hoff o weithwyr dwyieithog. Dw i eisiau dangos hefyd sut mae addysg trwy'r Gymraeg yn mynd i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pob un tu hwnt i'r ysgol a phrifysgol neu brentisiaeth yn y byd gwaith.”

 Ac yn ôl Harvey Llewellyn-Griffiths sy’n lysgennad yn Ysgol Cwm Rhymni: “Dwi’n dod o gefndir di-Gymraeg ac mor falch wnes i gael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg yn yr ysgol. Rydw i’n frwdfrydig i bobl astudio trwy’r Cymraeg os oes ganddyn nhw’r iaith yn barod. Mae bod yn lysgennad yn gyfle da i hysbysebu’r iaith ac i gael mwy o bobl i astudio trwy’r Cymraeg. Nid oes llawer o bobl yn gwybod am y fantesion o astudio trwy’r Gymraeg a chredaf os yw rhywun yn esbonio hyn iddyn nhw bydd mwy o bobl yn ystyried astudio trwy’r Cymraeg.”

Mae’r Coleg wedi penodi hyd at dri llysgennad o bob ysgol i ymgymyrd â’r rôl o fod yn Llysgennad Ysgol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021. Y gobaith yw ymestyn y cynllun i bob ysgol dros y ddwy flynedd nesa.

Penodi'r Llysgenhadon Ysgol Cyntaf Erioed