Newyddion

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Dr Hefin Jones yn ymddeol fel Deon y Coleg Cymraeg yn dilyn degawd o gyfraniad

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021
Ar ddiwedd y mis, bydd Dr Hefin Jones yn ymddeol o’i rôl fel Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl y mae wedi ei dal ers sefydlu’r Coleg yn 2011.

Fel Deon, mae Dr Jones wedi bod yn gyswllt allweddol rhwng staff academaidd y Coleg a Bwrdd y Cyfarwyddwyr, gan gadeirio’r Bwrdd Academaidd a chyfathrebu’n rheolaidd gydag uwch swyddogion y Coleg. Bu’n rhan o brosesau dyfarnu ac adolygu’r Coleg yn ogystal â chynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyhoeddus ar amryw o achlysuron. 

Wrth ddiolch i Dr Jones, meddai Gareth Pierce, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg:  “Mae cyfraniad Hefin i waith y Coleg dros y degawd diwethaf wedi bod yn hollol ganolog i’w lwyddiant. Mae wedi cynnig arweiniad a chefnogaeth i gymuned academaidd y Coleg a bydd colled fawr ar ei ôl. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch iddo am ei waith diflino yn ystod ei yrfa dros y Gymraeg yn y sector addysg uwch, ond yn benodol am ei waith yn cefnogi swyddogion y Coleg, y Bwrdd a’r staff academaidd ar lefel genedlaethol. Mae ymroddiad a brwdfrydedd Hefin wedi bod yn ysbrydoliaeth i ni i gyd, a mawr yw ein diolch iddo am ei gyfraniad.”

Ychwanegodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg. “Mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda Hefin ers bron ugain mlynedd bellach ym maes addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg. Cyn sefydlu’r Coleg, hyd yn oed, bu’n gadeirydd Bwrdd Golygyddol Gwerddon, sydd wedi galluogi cyhoeddi ymchwil gwreiddiol yn y Gymraeg ar draws ystod eang o feysydd academiadd. Yna, yn 2008, fe’i penodwyd yn aelod o’r gweithgor o dan gadeiryddiaeth yr Athro Syr Robin Williams a osododd y sylfeini ar gyfer troi’r cysyniad o Goleg Cymraeg yn realiti dair blynedd yn ddiweddarach. Tra’n diolch iddo am ei gefnogaeth a’i gyfeillgarwch dros y blynyddoedd, gwn i sicrwydd y bydd Hefin, wedi i’w dymor fel Deon ddod i ben, yn parhau i gymryd rhan arweiniol o ran strategaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd.”

Mae Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg Cymraeg, wedi gweithio gyda Dr Hefin Jones ers sefydlu’r Coleg yn 2011. Wrth dalu teyrnged i Dr Jones meddai Dr Trystan: “Mae Hefin yn wyddonydd disglair ac amlwg sydd wedi arddel y Gymraeg fel rhan greiddiol o’i waith drwy gydol ei yrfa yn Llundain ac yng Nghaerdydd. Roedd yn llais hollbwysig wrth sefydlu’r Coleg ac roedd cael yr ogwydd a’r arbenigedd wyddonol hynny fel rhan o’r trafodaethau cynnar yn allweddol.

“Wrth greu a sefydlu rôl y Deon aeth Hefin ati’n egnïol iawn i ymgysylltu gyda staff academaidd ym mhob cornel o Gymru ac ar draws pob maes heb anghofio ei waith uniongyrchol gyda myfyrwyr y Coleg a’i gefnogaeth tuag at y canghennau oddi fewn i’r prifysgolion. Dwi’n cofio sawl ymweliad diddorol iawn wrth i Hefin ymgymryd â thaith y Deon o amgylch prifysgolion Cymru – o gefnogi perfformiadau drama i gynorthwyo amaethwyr gyda thymor wyna yn Sir Gâr! Mae’n wir i ddweud bod Hefin wedi taflu ei hunan i mewn i bob agwedd ar y gwaith gydag afiaith a brwdfrydedd. Mae ei ymrwymiad a’r amser y mae wedi cyfrannu tuag at waith a chenhadaeth y Coleg wedi bod yn amhrisiadwy a byddwn yn gweld eisiau ei gyngor a’i arweiniad. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch yn fawr iawn iddo am ei gyfraniad fel Deon y Coleg.”

Dr Hefin Jones yn ymddeol fel Deon y Coleg Cymraeg yn dilyn degawd o gyfraniad