Newyddion

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Penodi aelodau newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad tri aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Ann Beynon, Dr Anwen Jones a’r Athro Enlli Thomas wedi dechrau ar eu swyddogaeth erbyn dechrau mis Ebrill ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

Mae gyrfa Ann Beynon wedi cwmpasu’r sector gyhoeddus a’r sector breifat ac mae ganddi brofiad helaeth o safbwynt cyflogwr o gyflogi a meithrin prentisiaid, o feithrin sgiliau gweithlu ac o ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth. Bu’n gweithio’n bennaf yn y sector breifat dros yr ugain mlynedd ddiwethaf mewn cwmnïau sylweddol eu maint yn y FTSE 100 megis BT a Hafren Dyfrdwy. Mae ganddi brofiad o weithredu ar fyrddau yn y sector breifat a’r sector gyhoeddus megis Bwrdd Trosglwyddo Dinas Ranbarth Caerdydd, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y Deyrnas Gyfunol a Thasglu’r Cymoedd. Bellach yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar ddau gwmni ac yn ymgynghorydd annibynnol i’r Senedd, Ann hefyd yw Cadeirydd Cronfa Genedlaethol William Salesbury sy’n cefnogi addysg uwch cyfrwng Cymraeg drwy ddarparu grantiau i fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae’r Dr Anwen Jones yn Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn arwain ar ddatblygu darpariaeth academaidd ac ysgolheigaidd cyfrwng Cymraeg ar draws y Brifysgol tra hefyd yn gyfrifol am arwain deg adran academaidd amrywiol y gyfadran. Fel Ymddiriedolwraig i’r Llyfrgell Genedlaethol ac aelod o Fwrdd Gweithredol Cymdeithas Deoniaid y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol mae ganddi gryn brofiad o ddarparu cyngor strategol ar faterion amrywiol. Mae Anwen wedi bod yn weithgar wrth hybu datblygiad darpariaeth academaidd ac allbwn ymchwil cyfrwng Cymraeg cydweithwyr ar hyd ei gyrfa. Hi yw golygydd e-gyfnodolyn ysgolheigaidd trawsddisgyblaethol y Coleg, sef Gwerddon, ac mae hi’n gwneud cyfraniad sylweddol i hybu ysgolheictod cyfrwng Cymraeg trwy gyfrwng ei gwaith ymchwil ym maes Astudiaethau Theatr, gan gynnwys ei chyfrolau diweddar ar gyfraniadau W. S Jones (Wil Sam) a Hywel Teifi Edwards i ddatblygiad y ddrama a’r theatr yng Nghymru.

Athro mewn Ymchwil Addysg a Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ydy Enlli Thomas. Mae Enlli’n gyfrifol am gynnal portffolio ymchwil o safon ryngwladol a chefnogi staff eraill i gyrraedd eu potensial. Mae hefyd yn cynorthwyo Dirprwy Is-Ganghellor y Gymraeg a Chenhadaeth Ddinesig i lywio cyfeiriad strategol y Brifysgol o ran y Gymraeg a dwyieithrwydd. Gwnaeth Enlli gyfraniad aruthrol o ran sicrhau darpariaeth gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac ers hynny mae wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu llu o adnoddau a nifer helaeth o brosiectau ymchwil pwysig sydd wedi dylanwadu ar bolisi’r Gymraeg mewn addysg. Mae’n gyd-Olygydd Cylchrawn Addysg Cymru sy’n gyhoeddiad cwbl ddwyieithog am faterion cyfoes ym myd addysg ac ers 2017 mae Enlli hefyd yn aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg sy’n darparu cyngor strategol i weinidogion Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg.

Meddai Gareth Pierce, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg:"Rydym yn falch iawn o benodi Ann Beynon, Dr Anwen Jones a’r Athro Enlli Thomas i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae'r dair eisoes wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i fywyd cyhoeddus yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at eu cyfraniadau ar Fwrdd y Coleg.  Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gydweithio â nhw yn y blynyddoedd i ddod."

Penodi aelodau newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr