Strwythur y Coleg

Strwythur y Coleg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynllunio a chefnogi darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar sail strategol ar draws prifysgolion Cymru. Trwy gydweithio gyda’r prifysgolion mae’r Coleg yn eu galluogi i sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Yn benodol, mae’n noddi swyddi darlithio cyfrwng Cymraeg, yn cefnogi prosiectau i greu darpariaeth ac adnoddau newydd,  ac yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch trwy’r Gymraeg. 

Sefydlwyd y Coleg fel cwmni cyfyngedig drwy warant ac elusen gofrestredig ar 31 Mawrth 2011. Sail gyfansoddiadol y Coleg yw'r Memorandwm a'r Erthyglau Cymdeithasu sydd wedi eu cytuno a'u harwyddo gan bob Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru.  Mae'r Memorandwm a'r Erthyglau, neu'r Cyfansoddiad, yn sail i ymgorfforiad y Coleg ac yn gosod hawliau, disgwyliadau a chyfrifoldebau'r Coleg yn ogystal a rheolau ynglyn ag Aelodaeth. Mae pob prifysgol yng Nghymru yn aelodau, ynghyd â 10 aelod rhanddeiliadol arall a Chadeirydd Annibynnol.  Mae'r 21 Aelod hyn yn ffurfio Llys y Coleg, sydd yn cwrdd ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg sydd yn gyfrifol am gyfarwyddo strategaeth y Coleg ac mae'n cynnwys 13 o aelodau yn cynnwys y Cadeirydd.  Mae chwe cyfarwyddwr wedi eu henwebu gan sefydliadau addysg uwch Cymru fel grŵp. Mae pedwar cyfarwyddwr annibynnol, un cyfarwyddwr sy'n cynrychioli staff addysgu cyfrwng Cymraeg ac un sy'n cynrychioli myfyrwyr. Ceir mwy o wybodaeth ym Fwrdd y Cyfarwyddwyr wrth glicio ar y ddolen ar y dde.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

darllen mwy...