Swyddi

Penodi Cyfarwyddwyr

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan bobl a fyddai’n dymuno gwasanaethu fel cyfarwyddwyr ar Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg gan gychwyn ar y swyddogaeth hon ar 01 Ebrill 2018.

Bydd y penodiadau am gyfnod o bedair blynedd.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar strategaeth a pholisi’r Coleg. Byddwch yn cyfrannu at sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth gyfunol y Cyfarwyddwyr er mwyn sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau ac yn cynnal safonau uchaf llywodraethu corfforaethol.

Rydym yn chwilio yn benodol am bobl sydd yn medru cynnig profiad yn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • profiad ym maes addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith
  • profiad o reoli busnes yn cynnwys profiad a sgiliau ym maes cyllid
  • profiad adnoddau dynol a/neu brofiad o farchnata a chyfathrebu.

 

Byddwch yn medru cyfathrebu’n effeithiol a meddwl yn strategol. Byddwch yn gallu gosod dealltwriaeth o faterion addysgol, ac o addysg cyfrwng Cymraeg ôl-orfodol yn arbennig, o fewn cyd-destun anghenion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol ehangach Cymru.

Rydym hefyd yn dymuno penodi aelodau newydd i dri o bwyllgorau sefydlog y Coleg, sef y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant a’r Pwyllgor Cyllid, Adnoddau a Dibenion Cyffredinol.

 

Mae'r Fanyleb Swyddogaeth a'r ffurflen gais i'w gweld isod. 

 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 24 Ionawr 2018.

Rheolwr Academaidd

CYFLOG:      £38,833 - £43,685

Lleoliad: Caerfyrddin neu Gaerdydd

 

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn profiadol i ymuno â thîm academaidd y Coleg. Bydd y sawl a benodir yn rheoli a chydlynu ystod o weithgareddau a phrosiectau mewn cydweithrediad gyda phartneriaid yn y sector addysg uwch, a bydd y dyletswyddau’n adlewyrchu’r penderfyniad diweddar i ymestyn cyfrifoldebau’r Coleg i faes darpariaeth ôl-16.

Bydd y gwaith yn cynnwys arwain ar waith y Coleg ym maes Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a hyfforddiant iaith, bod yn gyfrifol am y trefniadau ar gyfer dyrannu, rheoli a monitro grantiau, rheoli a dehongli data ar niferoedd myfyrwyr, staff a darpariaeth, a chydweithio’n agos gyda darlithwyr a rheolwyr yn y prifysgolion a’r colegau.

Bydd profiad gennych o weithio mewn sefydliad addysg uwch neu sefydliad addysg bellach, dealltwriaeth dda o addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a phrofiad o reoli prosiectau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mercher 07 Chwefror 2018 am 12:00     

                                                 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Fuddsoddwr mewn Pobl ac yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Mae'r Fanyleb Swydd a'r ffurflen gais i'w gweld isod.