Swyddi

Penodi Cadeirydd

PENODI CADEIRYDD Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

 

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi Cadeirydd i wasanaethu’r Coleg am dymor o dair blynedd, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2020.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol sydd yn awyddus i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiadau helaeth ym myd llywodraethiant, arweinyddiaeth ac addysg i arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Cyflawnir hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf. 

Bydd y Cadeirydd yn arwain y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Coleg wrth weithredu Cynllun Strategol newydd y Coleg, sydd yn canolbwyntio ar ehangu a datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr a dysgwyr yng nghyd-destun Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau polisi eraill.

Wele Manyleb y Swydd isod am fanylion pellach parthed y gofynion ar gyfer Cadeirydd.

Disgwylir ymrwymiad o tua dau ddiwrnod y mis ar gyfartaledd. Telir honorariwm o £7,500 y flwyddyn ac ad-delir costau yn unol â pholisi costau’r Coleg.

 

 
SUT I WNEUD CAIS
 
Dylid cyflwyno ceisiadau trwy gwblhau’r ffurflen gais a’r ffurflen fonitro cyfle cyfartal sydd isod - ni fydd ceisiadau trwy CV yn dderbyniol.
 
Dylid cyfeirio pob cais at Dr Dylan Phillips trwy e-bost at d.phillips@colegcymraeg.ac.uk, a rhaid i bob cais gyrraedd erbyn 12.00 o’r gloch ar 31 Ionawr 2020.
 
Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerfyrddin ar Ddydd Mercher 26 Chwefror 2020.
 
Gwahoddir y sawl sydd am gael gwybodaeth bellach am y cyfle hwn i gysylltu â Rhian Huws Williams, Cadeirydd Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant y Coleg, am drafodaeth anffurfiol (rhianhuwswilliams@gmail.com).

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir y penodiad ar sail teilyngdod.