Swyddi

Swyddi

Arbenigwr E-Ddysgu

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwr e-ddysgu i gynorthwyo â’r gwaith yn y sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau i weithio gyda darlithwyr ac ymarferwyr i greu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer dysgwyr yn y sectorau hyn.

Dyletswyddau arbenigwr e-ddysgu

Bydd disgwyl i’r arbenigwr e-ddysgu gyflawni’r gwaith canlynol:

  1.  Gweithio gyda’r cydlynwyr pwnc, darlithwyr ac ymarferwyr i adnabod adnoddau i’w creu a’u haddasu;
  2.  Cefnogi’r gwaith o greu 30 uned hunangyfeiriol i Iechyd a Gofal, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus; 
  3.  Addasu cynnwys mewn Iechyd a Gofal, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus a ddarperir gan ddarlithwyr i fod yn addas ar gyfer dysgu cyfunol; 
  4.  Darparu cyngor i’r cydlynwyr pwnc a’r darlithwyr ar blatfformau, technegau e-ddysgu a thechnoleg amrywiol sy’n addas ar gyfer dysgu cyfunol; 
  5.  Cynnig gweminarau a hyfforddiant fel bo’n addas ar ddysgu cyfunol a dulliau addysgu blaengar. 

 

Cytunir ar nifer y dyddiau sy’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau’r gwaith fesul pwnc. Rhagwelir y cymer y gwaith fesul pwnc rhwng tua 1 diwrnod yr wythnos rhwng Awst 2020 a Mawrth 2021.

 

Cydlynydd Pwnc

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi cydlynydd pwnc Addysg Bellach a Phrentisiaethau i gynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi darlithwyr ac ymarferwyr i greu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer dysgwyr yn y sectorau hyn.

Bwriedir penodi un cydlynydd pwnc ar gyfer y pynciau isod:

-          Iechyd a Gofal Cymdeithasol

-          Gofal Plant

-          Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Cytunir ar nifer y dyddiau sy’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau’r gwaith fesul pwnc. Rhagwelir y cymer y gwaith fesul pwnc rhwng tua 1 diwrnod yr wythnos rhwng Awst 2020 a Mawrth 2021.

Arbenigwyr Pwnc


Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi arbenigwyr pwnc Addysg Bellach a/neu Ddysgu Seiliedig ar Waith i gynorthwyo gyda’r gwaith o adnabod anghenion adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer dysgwyr yn y sectorau hyn.

Mae’r Coleg eisoes yn llunio rhestr gychwynnol o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael ar draws ystod o bynciau yn y sectorau AB/DSW, gan roi sylw penodol i rai meysydd y cytunwyd i ganolbwyntio arnynt yn y lle cyntaf. Y pynciau hynny yw:

-          Iechyd a Gofal Cymdeithasol

-          Gofal Plant

-          Gwasanaethau Cyhoeddus

-          Amaethyddiaeth ac Astudiaethau’r Tir

 

Cytunir ar nifer y dyddiau sy’n angenrheidiol i gwblhau’r gwaith fesul pwnc. Rhagwelir y cymer y gwaith fesul pwnc rhwng 5 a 10 diwrnod.

Disgwylir y bydd modd cwblhau’r gwaith uchod yn ystod tymor yr haf 2020, gan gyflwyno adroddiad terfynol erbyn diwedd Medi 2020. Byddai’r Coleg yn fodlon ymestyn yr amserlen hon dan rai amgylchiadau.

 

 

Ymgeisio

Dylai’r sawl sy’n dymuno gwneud cais am y swyddi uchod wneud hynny trwy lythyr a CV a’u dychwelyd at Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd ac Uwch Reolwr d.trystan@colegcymraeg.ac.uk  erbyn 12.00 ar ddydd Gwener 7 Awst 2020.

Am fwy o wybodaeth gweler y manylebau swydd llawn isod.