Y Gymraeg: Mae Gen Ti Fantais

Y Gymraeg: Mae Gen Ti Fantais

Manteision Dwyieithrwydd

Mae manteision a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu sgiliau dwyieithog yn bwysig ar gyfer unrhyw swydd y dyfodol.  

Mae arolygon cyflogwyr yn dangos bod prinder sgiliau Cymraeg yn enwedig ym meysydd Iechyd a Gofal, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus.   

Dyma rai o fanteision ehangach addysg ddwyieithog:

DWY IAITH – DWYWAITH Y DEWIS 

Gall dwyieithrwydd gynyddu cyfleoedd a dewisiadau. Y brif farn ryngwladol yw bod gan ddwyieithrwydd fanteision pendant i bawb, ac wrth symud ymlaen i i’r byd gwaith bydd gen ti fwy o ddewis oherwydd fod gen ti ddwy iaith. 

MANTEISION ADDYSGOL 

Mae ymchwil ryngwladol yn dangos bod dysgwyr/myfyrwyr sy’n meddu ar ddwy iaith yn perfformio’n well mewn arholiadau ac asesiadau.  

CYFLOGAETH 

Yn sgil polisïau a deddfwriaeth newydd yng Nghymru, mae mwy a mwy o alw am bobl sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog. Mae cyflogwyr yn gwybod bod angen iddynt gyflogi gweithwyr sy’n hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn iddynt allu cynnig y gwasanaethau gorau posibl i’w cwsmeriaid. Ar gyfartaledd, mae gweithwyr sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog yn ennill mwy o gyflog hefyd. 

MANTEISION I’R YMENNYDD 

  • Mae gwaith ymchwil yn dangos bod deall dwy iaith i safon uchel yn gallu bod o fantais i’r ymennydd. 
  • Meddwl yn greadigol – mae gan unigolyn dwyieithog o leiaf ddau air am bob peth a dau syniad gwahanol. Golyga hyn y gall person dwyieithog ddod i feddwl yn fwy hyblyg am bopeth. 
  • Sensitifrwydd: mae’n rhaid i bobl ddwyieithog wybod pa iaith i siarad â phwy a phryd. O ganlyniad, maent yn datblygu i fod yn fwy sensitif i anghenion gwrandawyr na phobl sy’n siarad un iaith yn unig. 
  • Darllen: mae pobl ddwyieithog yn rhoi mwy o bwyslais ar ystyr geiriau yn hytrach na’u sŵn. Gall hyn fod yn hwb iddynt wrth ddarllen.  

HUNANIAETH A MANTEISION CYMDEITHASOL 

Mae’r iaith Gymraeg yn unigryw i Gymru. Gall pawb sy’n byw yng Nghymru fod yn falch o’r iaith, hyd yn oed os nad ydynt yn ei siarad. Mae’r iaith yn perthyn i bawb sy’n byw yma. Ceir manteision cymdeithasol o fod yn meddu ar ddwy iaith. Gallwch fod yn rhan o ddau ddiwylliant. Gyda iaith daw idiomau, dywediadau, hanes, barddoniaeth, llenyddiaeth, cerddoriaeth a thraddodiadau gwahanol. Gall hyn greu gwell dealltwriaeth o wahanol ddiwylliant a gwahanol ffyrdd o feddwl ac ymddwyn. 

Cofiwch – dwyieithrwydd yw’r norm yn y mwyafrif o wledydd y byd!  

"Mae'n hanfodol bod gennym aelodau o staff sy'n gweithio i ni sydd
â'r gallu i gyfathrebu drwy'r Gymraeg i safon uchel fel ein bod yn gallu
sicrhau gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n cwsmeriaid"

Alun Shurmer, Dŵr Cymru