Ysgoloriaeth Chwaraeon

Bwrsariaeth Chwaraeon

Defnyddio’r Gymraeg ym myd Chwaraeon – Bwrsariaethau i Brentisiaid a Dysgwyr sy’n astudio Chwaraeon

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu bwrsariaethau gwerth £250 i brentisiaid a dysgwyr colegau addysg bellach sy’n astudio chwaraeon.

Bydd gofyn i’r prentis neu ddysgwr lenwi ffurflen gais ddwyieithog, fer yn manylu ar y defnydd byddant yn ei wneud o’u sgiliau dwyieithog wrth ymgymryd â'u hastudiaethau. Pwysleisir fan hyn taw brwdfrydedd i hybu'r defnydd o’r Gymraeg (i) yn bersonol ac (ii) yn y gwaith neu ar leoliad sy’n allweddol ac nid o reidrwydd lefel sgiliau ieithyddol y prentis/dysgwyr.

Bydd darparwyr prentisiaeth a cholegau addysg bellach yn gallu enwebu prentisiaid a dysgwyr fesul blwyddyn a chedwir yr hawl i ddyfarnu ond 2 bwrsariaeth fesul sefydliad yn seiliedig ar nifer y ceisiadau a dderbynnir.  Noder na fydd unigolion sydd wedi derbyn y fwrsariaeth hon yn y gorffennol yn gymwys i ymgeisio am y fwrsariaeth eto eleni.  Anogir darparwyr i roi blaenoriaeth lle y bo hynny’n rhesymol bosib i grwpiau a thangynrychiolir ymysg hyfforddwyr chwaraeon dwyieithog yn benodol unigolion o gefndiroedd difreintiedig a/neu unigolion Du / Lleiafrif Ethnig.

Bydd y cyfnod cyflwyno ceisiadau yn dod i ben ar 10 Hydref 2022. 

Yn dilyn derbyn enwebiad dilys, telir y fwrsariaeth i'r enwebai ym mis Ionawr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Addysg Bellach y Coleg.