Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Swyddog Cangen: Elliw Iwan

Daw Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol â’r myfyrwyr Cymraeg (yn siaradwyr mamiaith a dysgwyr) ynghyd drwy amryw o weithgareddau.

Un o’r pethau cyntaf y byddi’n ei wneud yn ystod dy ddyddiau cyntaf yn y Brifysgol fydd ymuno â’r ‘GymGym’ (y Gymdeithas Gymraeg). Bydd y gymdeithas yn cynnig cyfleoedd i ti gymdeithasu drwy ddigwyddiadau cyffrous, gan gynnwys yr Eisteddfod Ryng-golegol flynyddol a gwibdeithiau rygbi. Mae cangen y Coleg yn gweithio’n agos gyda’r ‘GymGym’ ac wedi trefnu ambell gig ar gyfer wythnos y glas ar y cyd â changhennau prifysgolion de Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae’r gangen yn flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol, a rhoddir cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfarfodydd academaidd er mwyn lleisio barn ar y ddarpariaeth honno.

Mae Prifysgol Caerdydd yn denu nifer helaeth o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith o bob cwr o Gymru. Mae bywyd y brifddinas yn siŵr o apelio, yn ogystal â’r dewis eang o gyrsiau sy’n unigryw i’r Brifysgol, yn enwedig ym maes Iechyd. Ymysg ystod eang iawn o bynciau, arbeniga’r Brifysgol yn ei chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Newyddiaduraeth, ac mae’r Cymry’n heidio yma i’w hastudio. Ceir ynghlwm â’r pynciau hyn gynlluniau diweddar i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Ynghyd â’r ‘GymGym’, ceir sawl cymdeithas arall, gan gynnwys Cymdeithas Myfyrwyr Cymraeg yr Ysgol Feddygaeth ac Aelwyd y Waun Ddyfal. Yr aelwyd hon yw un o’r mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, ac mae’n cyrraedd y brig dro ar ôl tro yn y byd eisteddfodol mewn cystadlaethau corawl o bob math.

Os byddi di’n dymuno cyd-fyw â myfyrwyr Cymraeg eraill, neilltuir fflatiau yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.

Cysyllta â changen Prifysgol Caerdydd am ragor o wybodaeth: Caerdydd@colegcymraeg.ac.uk / @cangen_caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen

Barn y Myfyrwyr

“Mae cangen y Coleg yn fodd i ni fel myfyrwyr gael siarad gydag un llais ar faterion sy'n ymwneud â darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, ac i fod yn rhan o ddatblygiadau yn y maes hollbwysig hwn. Yn wir, mae’r gangen yn allweddol yn y broses o gydlynu nifer o aelodau staff newydd sy'n ehangu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd. Mae’r gangen hefyd yn rhoi cyfle perffaith i ni fel myfyrwyr Cymraeg eu hiaith fod yn gymuned, ac mae’r gymuned honno’n hollbwysig i’n profiad yn y Brifysgol. Mae gan y gangen nifer fawr o aelodau’n barod, ac mae’r gangen yn ymdrechu i gynyddu ei niferoedd er mwyn cryfhau llais a hunaniaeth myfyrwyr Cymraeg Caerdydd.”

Cerith Rhys Jones, Swyddog Myfyrwyr Cymraeg, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.