Kelsey Thompson

Prifysgol De Cymru : BA Drama a Theatr

Kelsey Thompson

Prifysgol De Cymru : BA Drama a Theatr

Dod yn wreiddiol: Aberystwyth

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Penweddig

Pynciau Lefel A: Cymraeg, Drama ac Addysg Grefyddol

 

Beth yw’r cyngor gore allet ti roi i rywun sydd am fynd i brifysgol?

Wrth fynd trwy’r broses o ddewis pa Brifysgol hoffech fynd iddi, y cyngor gore allai roi yw ewch i weld cymaint o lefydd ag y gallwch ar ddiwrnodau agored. Pan mae’r amser yn dod i ddewis yr un, gwnewch yn siŵr eich bod yn hoff o’r lle ac yn teimlo’n gyfforddus yna, gan mai fanna y byddwch yn treulio eich 3 mlynedd (neu fwy). Yn amlwg wrth ddewis pa radd, gwnewch yn siŵr eich bod yn hollol siŵr taw dyna’r cwrs i chi. Trafodwch gyda’ch teulu, ffrindiau ac athrawon, ac os yw’n helpu gwnewch restr o’r  manteision a’r anfanteision er mwyn gwneud eich meddyliau yn gliriach.

Oeddet ti’n poeni cyn mynd i brifysgol?

Peidiwch â phoeni o gwbl am wneud ffrindiau yn y brifysgol. Dyma oedd un o’r prif bethau ro’n i yn poeni amdano, a doedd dim angen poeni o gwbl, ma’ pawb arall yn yr un sefyllfa, fyddwch chi’n iawn. Dwi’n siŵr wnewch chi fwynhau pob eiliad yn y brifysgol, gan gynnwys y darlithoedd. Mantais wy’n ffeindio wrth astudio trwy’r Gymraeg yw eich bod yn cael mwy o sylw gan y darlithwyr gan fod y grwpiau ychydig yn llai ac felly mae gennych berthynas agosach gyda’r darlithwyr a myfyrwyr eraill.

Pam nes di benderfynu astudio yn y Gymraeg?

Gan fy mod yn derbyn fy addysg trwy’r Gymraeg mae hyn yn agor llawer o ddrysau i’r dyfodol. Rwy’n gobeithio mynd mewn i’r byd perfformio ac rwy’n gwybod fod yna lawer mwy o gyfleoedd ar gael i mi gan fy mod yn astudio trwy’r Gymraeg. 

Fyddet ti’n annog rhywun i fod yn llysgennad y Coleg?

Bydden yn bendant gan ei fod yn gyfle gwych i chi helpu myfyrwyr eraill i benderfynu pa brifysgol/cwrs sydd orau iddyn nhw. Hefyd ma’n gyfle i chi wella eich sgiliau cyfathrebu trwy wneud cyflwyniadau i bobl ifanc ac wrth weithio yn yr eisteddfodau ac ymweld â’r ffair UCAS. Mae’n gyfle gwych i ddefnyddio eich profiadau personol er mwyn helpu eraill.