Llio Fflur Davies

Prifysgol Bangor : Busnes a Marchnata

Llio Fflur Davies

Prifysgol Bangor : Busnes a Marchnata

Dod yn wreiddiol: Glyn Ceiriog, ger Llangollen.

Ysgol/Coleg: Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.

Pynciau Lefel A: Cymraeg, Daearyddiaeth , Addysg Grefyddol a Chelf AS.

 

Beth yw’r cyngor gore allet ti roi i rywun sydd am fynd i brifysgol?

Wrth gofio’n ôl i’r broses o ddewis Prifysgol, mi roedd yn sicr yn deimlad brawychus o fod yn symud ymlaen i’r bennod nesaf yn fy mywyd. Gyda minnau efo diffyg gwybodaeth doeddwn i chwaith ddim yn gwybod ble i ddechrau. Ond wrth fynychu ffeiriau UCAS a chael cymorth gan athrawon roedd hyn yn gosod llwybr cliriach.

Yr hyn sydd angen ei wneud yw chwilio am nifer o Brifysgolion sydd yn cynnig y cwrs gradd rydych yn bwriadu ei wneud, ac ymchwilio i’r gofynion mynediad a beth mae’r cwrs yn ei gynnig. Mae’n hanfodol eich bod yn mynychu cymaint o ddiwrnodau agored er mwyn i chi gael blas o’r Brifysgol.

Y cyngor fyswn i yn ei roi yw cymryd rhan mewn cymaint o weithgareddau gan fod hyn yn fodd i chi gyfarfod a dod i adnabod cymaint o bobl newydd. 

 

Pam nes di benderfynu astudio yn y Gymraeg?

Gan ddod o deulu Cymraeg, ac o fod wedi cael fy addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd fy mywyd roedd yn hynod o bwysig a manteisiol i mi gael parhau â hyn yn y Brifysgol. 

Mae’r profiad o astudio yn y Gymraeg yn werth chweil.  Tueddai’r darlithoedd Cymraeg fod llawer llai o ran nifer ac yn anffurfiol, felly mae modd manteisio ar hyn drwy allu gofyn unrhyw gwestiwn, ac mae’r darlithwyr yn fwy na pharod i’ch helpu. Mae’n ffordd wych i wneud ffrindiau a dod i nabod pobl. 

Dwi’n gobeithio cael swydd ym myd busnes neu fel athrawes ar ôl graddio. Yn sicr, bydd y profiadau drwy’r Gymraeg tra’n y Brifysgol ac o wneud rhan helaeth o fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg o fudd mawr ac yn fanteisiol i mi pan yn ymgeisio am swydd. Bellach mae cyflogwyr yn edrych am fwy na graddau gan fyfyrwyr, felly mae cael y sgiliau o siarad, ysgrifennu a darllen yn hyderus yn y Gymraeg am fod o fudd i unrhyw berson tra’n ymgeisio am swydd.

Mae manteision i’r ochr gymdeithasol hefyd. Yr hyn dwi’n mwynhau fwyaf yw bod yn rhan o gymdeithasau. Gan fy mod yn fyfyrwraig Gymraeg, yr hyn dwi’n ei fwynhau yn arw oedd bod yn rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg.  Mae’n wych gan fod y flwyddyn gyntaf, ail a thrydydd yn cymdeithasu gyda’i gilydd gan gymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau drwy’r flwyddyn, gan gynnwys nosweithiau gwisg ffansi, tripiau rygbi’r chwe gwlad a Rhyngol. Mi roedd y digwyddiadau yma yn ffordd wych i ddod i nabod cymaint o Gymry oedd yn rhannu’r un diddordebau â mi. Mae bod yn fyfyrwraig Cymraeg yn wych.

 

Wyt ti wedi derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg?

Do, mi roeddwn i yn ffodus i gael derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg. Mi wnes i ymgeisio am yr Ysgoloriaeth ar y funud olaf, ac mi roeddwn i mor falch o gael clywed fy mod wedi llwyddo. Mae’r broses o wneud cais yn ddigon syml, ac mae yna gymaint o fanteision o’i gael. Yn amlwg mae’r arian o fudd mawr ac mae’n edrych yn wych ar eich CV i gyflogwyr, sydd yn dangos eich bod efo sgiliau dwyieithog.

 

Fyddet ti’n annog rhywun i fod yn llysgennad y Coleg?

Fyswn i heb amheuaeth yn annog myfyrwyr i ymgeisio i fod yn llysgennad y Coleg Cymraeg, gan ei fod yn gyfle gwych. Mae’r rôl yn cynnig cymaint o gyfleoedd a phrofiadau. Mae cael y fraint o gynrychioli’r Coleg, magu mwy o hunanhyder, cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau megis yr Eisteddfodau, ac yn olaf cynorthwyo disgyblion chweched dosbarth, gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi a’r cyfleoedd gwych sydd ar gael o astudio gradd yn y Gymraeg. Mae’n bwysig ein bod yn gwneud cymaint o fyfyrwyr yn ymwybodol o waith y coleg.