Trystan Ap Owen

Prifysgol De Cymru : BA Drama a Theatr

Trystan Ap Owen

Prifysgol De Cymru : BA Drama a Theatr

Ysgol/coleg:Ysgol Gyfun Penweddig

Lefel A: Cymraeg, Drama, Cyfryngau a Y Bac ac astudio Astudiaethau Crefyddol ar gyfer As.

 

Pa gyngor sydd gen ti i ddarpar fyfyrwyr?

Wrth ddewis prifysgol defnyddiwch ap y Coleg Cymraeg - mae’n ffordd hawdd iawn i ddod o hyd i gwrs chi eisiau astudio ac mae’n nodi pob Prifysgol yng Nghymru sy’n cynnig y cwrs ar holl wybodaeth am y cyrsiau. Mae mynychu diwrnodau agored yn ffordd arbennig i ddewis pa Brifysgol i ddewis, mae’n caniatáu i chi weld beth sydd gan y Brifysgol i’w gynnig e.e. y cyfleusterau ayyb a chyfle i gwrdd ag arweinwyr y cwrs! Cyngor arall yw siarad gyda theulu, athrawon, ffrindiau a phobol chi’n adnabod sydd wedi neu yn mynychu Prifysgol a chael barn nhw am Brifysgolion neu am gwrs penodol. Byddwn yn eich annog I fynd ar wefannau'r Prifysgolion a dilyn nhw ar wefannau cymdeithasol i weld newyddion gan y Brifysgol - gweld beth sydd o ddiddordeb i chi.

 

Pam nes di ddewis astudio Drama a Theatr?

Nes i ddewis astudio cwrs Drama a Theatr gan fy mod wedi ei astudio yn yr ysgol ac yn allgyrsiol wrth i mi berfformio o oedran ifanc. Mae’n faes hynod o greadigol ac mae o ddiddordeb mawr i mi. Mae gyrfa yn y diwydiant creadigol yn yrfa rwyf am greu bywoliaeth.

 

Pam nes di ddewis aros yng Nghymru ac astudio yn Gymraeg?

Roeddwn i am aros yng Nghymru oherwydd ro'n i am barhau fy addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ro'n i am fyw yn y Brifddinas gan fod y maes creadigol yn tyfu o nerth i nerth yna ac roeddwn am fod yn rhan ohono. Yn ogystal roedd ysgoloriaethau ar gael er mwyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac oedd yr ysgoloriaeth o fudd mawr i mi.

 

Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol wedi bod yn brofiad agor llygaid i mi, wrth weld bod sawl cyfle i mi yn y byd gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae sawl cwmni yn edrych am siaradwyr Cymraeg yn y byd gwaith a gan fy mod yn medru’r Gymraeg ac wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yna mae’n fy ngwneud i’n fwy cyflogadwy. Rwyf hefyd wedi llwyddo ennill Tystysgrif sgiliau iaith a chael profiad gwaith wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg.

 

Pa gyngor fyddech chi’n roi i fyfyrwyr sy’n dechrau yn y brifysgol?

Y cyngor gore ar gyfer diwrnod cyntaf yn y Brifysgol yw bod chi eich hunain, does  angen esgus bod yn rhywun arall! Hefyd ma’ pawb o’ch cwmpas yn yr un sefyllfa a ma’ pawb eisiau gwneud ffrindiau felly ewch amdani, gwnewch y mwyaf o’ch wythnosau cyntaf yn y Brifysgol a pheidiwch bod yn swil!

 

 

Sut brofiad ydy o i astudio yn Gymraeg?

Gwych! Ma niferoedd o bobol ar y cyrsiau Cymraeg yn llai, ond ma hwnna’n caniatáu i chi ddod i adnabod pawb ar y cwrs ar holl diwtoriaid yn well. Hefyd mae’r Gymdeithas Gymraeg (Y Gym Gym) ymhob Prifysgol yng Nghymru ac mae’r gymdeithas yn eich galluogi chi I gymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg y Brifysgol ac yn rhyng-golegol.

 

Oeddech chi’n poeni am astudio yn Gymraeg?

Do'n i ddim yn poeni astudio trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd Cymraeg yw iaith gyntaf fi. Ond, ma nifer o fyfyrwyr o deuluoedd di-gymraeg a llai hyderus yn y Brifysgol a ma llawer o gymorth i’w gael iddyn nhw e.e. tiwtor iaith, sesiynau un ar un gyda’ch tiwtoriaid a chynrychiolydd llais myfyrwyr Cymraeg.

 

Wnaethoch chi ennill ysgoloriaeth gan y Coleg?

Do. Nes i gais am ysgoloriaeth oherwydd roedd y cwrs roeddwn i am astudio yn gymwys ar gyfer yr arian (ma modd gwirio os ma hyn yn wir i chi wrth fynd ar wefan neu ap y Coleg Cymraeg). Y cyfan oedd angen gwneud oedd ymaelodi gyda’r Coleg, am ddim, a llenwi ffurflen gais gyda math o ddatganiad personol - tebyg iawn i’r un sydd angen i chi sgwennu ar gyfer UCAS. Ro'n i'n ffodus iawn i dderbyn y brif ysgoloriaeth o £3,000! Odd y broses mor syml ar gyfer gwneud cais! Does dim yn stopio chi rhag gwneud yr un peth!

 

 

Beth fyddech chin ddweud wrth fyfyrwyr i'w hannog i ymgeisio i fod yn lysgennad y coleg?

Byse ni’n argymell i bawb wneud cais i fod yn llysgennad i’r Coleg! Mae’n gyfle gwych i adeiladu’r CV a phrofiad o weithio yn y byd gwaith a chael eich talu. Mae’r byd gwaith yn gystadleuol iawn felly mae’n bwysig manteisio ar bob cyfle posib. Hefyd chi’n dod i adnabod darpar-fyfyrwyr a chi’n cael profiad o deithio o amgylch Cymru yn ymweld ag ysgolion, Eisteddfodau, ffair UCAS a mwy! Chi hefyd yn gwneud ffrindiau gyda’r llysgenhadon eraill a staff y Coleg. Mae’r profiad hefyd yn cynnig cyfle i chi weithio a datblygu ar eich sgiliau cyflwyno ac mae’r Coleg yn hyfforddi chi sut i gynnal cyflwyniad, sydd yn handi iawn ar gyfer asesiadau cyflwyno yn y Brifysgol! Ma’r hoodie Coleg Cymraeg am ddim hefyd yn fantais o fod yn llysgennad!