Newyddion

Elain Gwynedd

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg BA (Blwyddyn: 2)

Enw llawn: Elain Gwynedd.

Dod yn wreiddiol: Porthaethwy, Ynys Môn.

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg wedi bod o ddiddordeb imi ers blynyddoedd, a pha ffordd well i gael esgus i ddarllen, ysgrifennu a chyfansoddi nag astudio Cymraeg yn y Brifysgol, a chael fy nysgu gan arbenigwyr heb eu hail.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Yn fy mlwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i astudio modiwl gydag Adran Addysg y Brifysgol. Roedd cael gwneud y modiwl hwn trwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn imi gan fy mod wedi derbyn addysg Gymraeg trwy gydol fy mywyd. Yn ogystal, bu imi ddysgu nifer o derminoleg a thermau academaidd newydd Cymraeg wrth astudio'r modiwl hwn, ac o ganlyniad bu imi ehangu fy ngeirfa.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Yn naturiol, mae llai o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i gymharu â'r Saesneg, ond o'r herwydd mae'r cyswllt un i un rhwng y darlithwyr a'r myfyrwyr yn arbennig. Yn ogystal, mae'r grwpiau seminarau yn llai, ac o ganlyniad mae'n haws cyfrannu a gofyn cwestiynau.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Does dim angen ichi boeni o gwbl! Un ffactor cyffredin mae myfyrwyr yn poeni amdano yw cywirdeb eu Cymraeg, ond gallaf eich sicrhau chi bod dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfle gwych i ddatblygu eich hyder, sgiliau cyfathrebu a llythrennedd. Fedra i ddim pwysleisio digon faint dwi wedi'i ddysgu am yr iaith, yn ramadegol ac yn hanesyddol ers bod yn y brifysgol, a mae gen i dal cymaint i'w ddysgu. Heb os, mae bod yn ddwyieithog yn fanteisiol dros ben ac yn agor cymaint o ddrysau. Manteisiwch ar y cyfle i ddatblygu eich Cymraeg rŵan boed hynny mewn un modiwl neu sawl un, yn hytrach na difaru yn y dyfodol.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn sicr! Fel myfyriwr, byddai'n wirion peidio gan fod ychydig o bres ychwanegol yn ddefnyddiol dros ben. Does gennych ddim byd i'w golli.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Roedd ymgeisio i fod yn llysgennad yn ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth ar fy mucketlist i ar ôl edmygu eu gwaith ers sawl blwyddyn. Cefais sawl cyflwyniad gan y Coleg Cymraeg yn y chweched dosbarth, a dwi wedi ymweld â'u stondin ym mhob Eisteddfod! Dwi'n edrych ymlaen at gael cyfarfod darpar fyfyrwyr brwdfrydig mewn ysgolion ar draws Cymru ac yn yr Eisteddfod a'u hysbrydoli i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ac ateb eu cwestiynau.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Heb os, bod yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg yw'r peth gorau am fod mewn Prifysgol yng Nghymru yn fy marn i, boed hynny yma'n Aberystwyth neu mewn prifysgol arall yng Nghymru. Fel aelod o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, gallaf eich sicrhau chi fod yr awyrgylch deuluol o fewn y gymdeithas yn gwneud y profiad o fod yn fyfyriwr yn un arbennig a bythgofiadwy.

Diddordebau: Actio, canu, marchogaeth, chwaraeon, darllen, ysgrifennu creadigol, teithio a chymdeithasu.

Hoff bethau: Gwario amser gyda theulu a ffrindiau, Pêl-droed (yn enwedig cefnogi Arsenal) sioeau cerdd, dramâu, mynd am dro a'r EISTEDDFOD!

Cas bethau: Tottenham hotspur (roedd teipio'r enw yna'n boenus hyd yn oed).

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: C'mon Midffîld a Phobol y Cwm wrth gwrs!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Dwi'n lysgennad Fel Merch i'r Urdd a dwi wedi cystadlu ym mhob Eisteddfod yr Urdd ers pan yr oeddwn yn bedair mlwydd oed.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith!!):

'Mae'th ddyfalbarhad a'th gymeriad

Yn bwysicach nag unrhyw lythyren.

A'r hyn sydd tu mewn a'r wên y tu fas

Yn fwy gwerthfawr na holl sêr yr wybren.' -  Pennill o gerdd Elin Angharad Davies.

Elain Gwynedd