Newyddion

Elin Tesni Bartlett

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Meddygaeth (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Wrecsam, Gogledd Cymru

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Morgan Llwyd

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae pobl yn fy rhyfeddu i; y ffordd maen nhw’n cyfathrebu, cyd- weithio a dysgu oddi wrth ei gilydd bob dydd. Does dim byd tebyg i’r rhwydwaith o gymorth, gofal a chariad sy’n cael ei greu o fewn cymdeithas. Ond be’ sy’n digwydd pan fo aelod o’r rhwydwaith hwnnw yn mynd yn sâl? Be’ sy’n digwydd i’r holl straeon sydd ganddynt ar ôl i’w rhannu? Roeddwn wastad wedi teimlo greddf i gadw pob aelod o’m teulu a’m cymdeithas yn ddiogel ac yn hapus felly pa ffordd gwell o wneud hynny na sicrhau eu bod nhw’n iach ac yn gryf? Credaf fod meddygaeth yn ganolog i bob cymdeithas ar draws y byd ac yn bersonol rwy’n teimlo cyfrifoldeb i sicrhau fy mod yn gwneud fy ngorau i gadw gymaint o bobl â phosibl yn iach er mwyn cryfhau’r cymdeithasau yma ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae cyfathrebu yn rhan mor bwysig o fod yn feddyg, felly heb os nac oni bai mae astudio yn y Gymraeg am fod yn fantais i mi allu cyfathrebu efo cleifion drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Gall siarad eich mamiaith wneud i chi deimlo gymaint fwy cyfforddus ac yn amlwg, mae’n rhaid i chi allu cyfathrebu’n glir efo’ch meddyg. Felly rwy’n astudio drwy’r Gymraeg er mwyn cael y sgiliau i ddefnyddio’r iaith yn fy ngyrfa os bydd yn gwneud fy nghleifion yn fwy cyfforddus.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Rydw i’n teimlo’n fwy hyderus yn astudio drwy’r Gymraeg gan fod fy holl addysg wedi bod drwy’r Gymraeg felly rwyf yn medru gwthio fy hun ymhellach. Hefyd, mae cyfle i gyfarfod Cymry eraill sydd ar y cwrs ac ehangu eich grwp o ffrinidau. Hefyd, pwy ‘sa ddim eisiau siarad Cymraeg trwy’r dydd?!

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Peidiwch a phoeni!! Dwi’n cofio gymaint o bobl yn dweud wrthaf i fod astudio drwy’r Gymraeg am fy rhoi i dan anfantais yn enwedig gan fod meddygaeth yn gwrs mor anodd. Ond, dydy hynny ddim yn wir o gwbl. Dim ond manteision sydd o astudio drwy’r Gymraeg; mwy o gyfleoedd, mwy o ffrindiau a mwy o sgiliau i helpu eich cleifion yn y gymuned yn y dyfodol, sef y peth pwysicaf. Felly, ewch amdani!

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Wrth gwrs! Yn amlwg mae’r arian ychwanegol yn wych, ond hyd yn oed heb y cymhelliad yna, mae dal cyfle i chi astudio drwy’r gymraeg a chael rhwydwaith o bobl i roi cymorth i chi drwy gydol eich gradd. Mae gymaint o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd drwy’r Coleg a fydd yn sicr yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad:Yn bersonol, doeddwn i ddim yn ymwybodol o waith y Coleg tra roeddwn i yn yr ysgol ac yn sicr ddim yn ymwybodol bod modd astudio meddygaeth drwy’r Gymraeg. Felly, roeddwn eisiau bod yn llysgennad i sicrhau fod eraill o fy ardal i yn manteisio ar bob cyfle sydd ar gael. Rwyf yn edrych ymlaen i siarad efo darpar fyfyrwyr a medru rhannu fy mhrofiadau hyd yma o fod yn fyfyriwr yn enwedig myfyriwr blwyddyn cyntaf yn ystod y pandemig. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at gyfarfod myfyrwyr eraill o brifysgolion ar draws Cymru a gwneud ffrindiau newydd.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Cymru yw fy nghartref. Does dim ots pa ran o Gymru ydw i, rwyf wastad yn teimlo’n gyffroddus ac hapus yma. Mae’r bobl mor gyfeillgar ac os ydw i angen dianc mae wastad rhywle prydferth i gerdded a mwynhau’r awyr iach neu digon o ddigwyddiadau cyffrous yn y ddinas. Mae pob dim sydd ei angen arnaf yma felly pam gadael?

Diddordebau: Mae gen i ddiddordeb mawr yn y byd ffasiwn. Mae’n debyg eich bod chi’n disgwyl i mi gael tanysgrifiad i National Geographic neu un o’r cylchgronau gwyddonol poblogaidd, ond na copi o VOGUE sy’n dod drwy’r drws bob mis! Un o’m atgofion gorau yw ymweld â siop Chanel ar Rue Cambon ym Mharis a gallu mynd i edrych ar y grisiau eiconig sydd wedi cael eu defnyddio mewn llawer o arddangosiadau ffasiwn Chanel. Dwi’n canu’r delyn a chwarae’r piano ac wastad wedi caru cerddoriaeth. Rwyf hefyd yn cadw gwenyn gyda Dad ac rydym yn cynhyrchu mêl ein hunain.

Hoff bethau: Dillad, Ffilms, Brad Pitt, Gwenyn, ‘Steddfod, Teithio (COVID GO AWAY!), Coffi, Pasta, Marmite!

Cas bethau: Tomatos, Velvet, Pobl yn gofyn os mai “Popty Ping” yw fy hoff air Cymraeg!

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Hedd Wyn, wrth gwrs!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Pan ddaeth Chwalfa i chwarae yn y dafarn lleol- Saith Seren, nesh i gael cais i fynd fyny ar y llwyfan i ddawnsio efo nhw a dyna’n union beth ddigwyddodd!

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): “Paid poeni am yfory. Bydd yfory yn gofalu am ei hun” -Mam

Elin Tesni Bartlett