Newyddion

Celyn Jones-Hughes

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Meddygaeth (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Conwy

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol y Creuddyn

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: I mi, mae meddygaeth yn gyfuniad o ddau bwnc rwyf yn angerddol amdan sef gwyddoniaeth a’r eisiau i wir wneud gwahaniaeth ym mywydau eraill. Mae’n fraint cael gofalu am eraill a bod yn gyfrifol am iechyd a lles unigolyn. Mae meddygaeth yn cynnig cyfle i ddatblygu gofal tosturiol wrth weithio ymysg datblygiadau gwyddonol ac mewn amgylchedd gwaith deinamig. Credaf ni fysa unrhyw yrfa arall yn darparu cymaint o foddhad i mi wrth gynorthwyo cleifion i wneud penderfyniadau dros eu hiechyd. Mae gyrfa fel doctor hefyd yn caniatáu i mi ddilyn gyrfa sydd yn darparu dysgu gydol oes a chyfrannu at y GIG.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Er mwyn gwella ansawdd y gofal iechyd gallaf gynnig opsiwn o wasanaeth yn Gymraeg i fy nghleifion yn y dyfodol. Teimlaf fod yn holl bwysig bod pawb yng Nghymru hefo’r hawl i dderbyn gofal iechyd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Yn ogystal â hyn, mae’r gymuned Gymraeg meddygol yn caniatáu i mi barhau i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Y gymuned Gymraeg meddygol yn bendant. Mae’n darparu criw gwahanol o ffrindiau rwyt yn gallu uniaethu hefo, tiwtoriaid sydd yn hapus cynorthwyo chi ar unrhyw adeg a chriw llai i gymharu â’r flwyddyn fawr sydd yn astudio meddygaeth

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg I bawb, dim ots safon eich Cymraeg. Ar y cwrs meddygol yn benodol CBL ac asesiadau sydd yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, nid darlithoedd na thiwtorial.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn bendant, mae astudio 1/3 o’r cwrs meddygol trwy gyfrwng y Gymraeg yn darparu cyfle i chi ymarfer yr iaith Gymraeg mewn lleoliad iechyd fydd yn helpu yn y dyfodol gyda chynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, mae’r arian ychwanegol yn gallu osgoi'r angen i weithio sydd yn golygu bod mwy o amser ar gyfer adolygu a llwyddo yn y radd.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Rwyf eisiau annog darpar fyfyrwyr gofal iechyd i aros yng Nghymru I astudio a hefyd i weithio gan fod pawb yng Nghymru hefo’r hawl i dderbyn gwasanaethau iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf eisiau’r cyfle i helpu unigolion eraill derbyn cynnig i astudio meddygaeth gan ei fod yn heriol iawn! Yn ogystal dwi eisiau’r cyfle i rannu awgrymiadau adolygu rwyf wedi casglu dros y blynyddoedd gydag eraill.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Mae modd i mi barhau i siarad yr iaith Gymraeg ac i fynychu digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg, megis gemau Cymru a bod yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg. Mae astudio ym mhrif ddinas Cymru yn gyfle perffaith i brofi byw mewn dinas heb iddo deimlo’n rhy anghyfarwydd. Yn ogystal, mae modd defnyddio’r Gymraeg ac mae hyn yn fantais i mi dros fyfyrwyr meddygol eraill.

Diddordebau: Dawnsio, mynd i’r gym, darllen, treulio amser gyda ffrindiau

Hoff bethau: Ymarfer corff, bwyd, Anki Gwyddoniaeth

Cas bethau: Methu pethau er mwyn adolygu

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Helo Syrjeri

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Nid wyf yn siarad Cymraeg adra, fodd bynnag llwyddais i gwblhau'r cyfweliad meddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg ac astudio 1/3 o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal rwyf wedi eisiau astudio meddygaeth ers oddeutu 14!

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Mae cynnydd araf yn dal yn gynnydd

Celyn Jones-Hughes