Newyddion

Morgan Siôn Owen

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: O Fangor

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Tryfan

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rwyf yn ei fwynhau’n enfawr, ac yn ei weld fel gradd eang a chyfredol ar gyfer llwyddo yng Nghymru heddiw.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnig cymaint neu hyd yn oed mwy o gyfleoedd nag astudio drwy gyfrwng y Saesneg. Mae’n agor drysau academaidd, gyrfaol a chymdeithasol o’r radd flaenaf, ac rwy’n falch o fedru cefnogi’r iaith yn y daith tuag at filiwn o siaradwyr.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Y teimlad o falchder o fedru mwynhau a deall pwnc yn fy mamiaith. Mae’r ochr gymdeithasol yn wych hefyd, gan fod y gymuned o Gymry Cymraeg mor glos yng Nghaerdydd, ac mae cymaint o ddigwyddiadau ar y gweill o hyd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Tydi o ddim am eich tynnu’n ôl. Byddwch yn sefyll allan i gyflogwyr gan eich bod wedi llwyddo gwneud gradd mewn iaith sydd yn ddieithr i’r mwyafrif, yn ogystal â bod yn rhugl yn y Saesneg. Bydd yr ochr gymdeithasol yn anhygoel a llawn profiadau newydd, a bydd gwaith caled y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gallu’ch cefnogi chi drwy’r daith at ragoriaeth.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn sicr. Mae cymaint o waith wedi’i wneud ar gyfer sicrhau hawliau a chefnogaeth i fyfyrwyr sydd eisiau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n allweddol i ni werthfawrogi a manteisio ar hynny. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn hyblyg hefyd. Os ydy chdi eisiau blas o’r ddwy ochr, gallwch chi astudio traean o’ch cwrs yn Gymraeg a dal cael cefnogaeth ariannol. Felly mae yna rywbeth i bawb gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’r arian ychwanegol am fod yn werthfawr ofnadwy i chi yn eich amser yn brifysgol!

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Rwy’n teimlo’n angerddol fod pawb o leiaf yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael. Rwy’n deall bydd rhai heb ddiddordeb o gwbl, ond buasai’n torri fy nghalon i wybod fod rhywun heb dderbyn digon o wybodaeth am beth sydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnig, ac yn dewis llwybr gwahanol o ganlyniad i hynny. Rwy’n edrych ymlaen yn arw i siarad gyda darpar fyfyrwyr, a galluogi nhw i wybod y darlun llawn cyn gwneud penderfyniad. Mae cymaint o gyfleoedd yma yng Nghymru, ac rwy’n awyddus i bobl ifanc o bob cefndir, gael y wybodaeth berthnasol er mwyn iddynt gyrraedd eu potensial. Rwy’n gobeithio fel llysgennad 2022, y gallaf i fod yn rhan fach o’r broses hyn.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Mae’r ochr gymdeithasol yn wych. Fel Cymro mewn prifysgol Cymraeg, mae anhygoel gweld pa mor glos yw’r gymuned Cymraeg yma. Mae pawb yn adnabod ei gilydd ac mae hynny’n braf. Mae llwythi o ddigwyddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys nosweithiau allan, tripiau, a digwyddiadau mwy academaidd. Serch hynny, gallwch dal gyfarfod pobl o gefndiroedd amrywiol a chyfoethogi eich dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill a dyna sy’n wych. Mae cydbwysedd hyfryd o’r cyfarwydd â’r anghyfarwydd i’w gael drwy astudio yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg, a chredaf fod hynny’n brofiad unigryw a gwerthfawr i gael. Er hyn, rwy’n gwerthfawrogi’r cyfleoedd academaidd hefyd, ac yn teimlo fy mod yn cael sylw personol gan fy narlithwyr, sydd yn fy nghefnogi i, i gyrraedd fy mhotensial fel myfyriwr.

Diddordebau: Pêl Droed, darllen, ysgrifennu, chwarae’r drymiau, gwrando ar gerddoriaeth, actio

Hoff bethau: Cerddoriaeth, treulio amser gyda ffrindiau, teithio, darllen llyfr da, ymarfer rhywbeth drosodd a drosodd nes ei fod yn hawdd.

Cas bethau: Cymharu fy hun i eraill, rhyngrwyd araf, stêc ‘well done’

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Nid wyf erioed wedi torri asgwrn, ond rwy wedi cael fy mrathu gan bry cop a thri ci a chael my mhigo gan sglefren fôr!

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): "A ship in harbour is safe, but that's not why ships are built."

Morgan Siôn Owen