Newyddion

Heledd Mair James

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Cwrs Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Caerfyrddin

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydw i wastad wedi mwynhau dysgu, yn enwedig pan rwy’n dysgu am bethau sydd o ddiddordeb i mi. Rydw i wastad wedi mwynhau gweithio gyda phlant bach, rydw i am ddysgu mwy amdanyn nhw a’i datblygiad gan obeithio bydd hyn yn fy arwain i, i swydd yn y maes yma.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Fe wnes i ddewis astudio trwy’r Gymraeg gan taw hyn yw fy mam iaith, yr iaith dwi fwyaf cyfforddus a hyderus yn siarad ynddi a’r iaith dwi wedi derbyn fy holl addysg flaenorol ynddi.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Yn bersonol, un peth dwi’n ei weld yn dda am astudio yn y Gymraeg yw fy mod i yn barod wedi clywed bach o’r derminoleg a dwi’n gweld yr holl wybodaeth yn haws i’w ddeall a phrosesu gan ei fod yn cael eu darparu drwy fy mam iaith.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Plîs peidiwch â phoeni amdano hyn, ar y dechrau mae’n gallu teimlo’n weddol frawychus astudio cwrs gradd yn y Gymraeg, efallai chi’n poeni bydd y derminoleg yn rhy academaidd ac yn anoddach deall yn y Gymraeg. Dydy hyn ddim yn wir, unwaith rydych wedi bod ar y cwrs am ychydig o amser byddwch yn dod i weld ei fod yn dod yn naturiol i chi ac mae cymorth ar gael.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn bendant fyddai’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg gan ei fod yn ffordd wych o ennill arian ychwanegol.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Fe wnes i benderfynu ymgeisio i fod yn llysgennad oherwydd roedd yn edrych fel cyfle gwych i mi allu hybu astudio trwy’r Gymraeg yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd o bron bob Prifysgol yng Nghymru, yn ogystal ag ennill arian ychwanegol. I mi yn bersonol dwi’n edrych ymlaen i defnyddio’r gwefannau cymdeithasol i rannu fy mhrofiadau i, hybu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, rhoi cyngor a rhannu unrhyw dips

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Dwi’n lwcus fy mod i yn gallu parhau i fyw gartref gan fy mod yn agos i fy Mhrifysgol ac rwy’n cael y cyfle i astudio fy nghwrs trwy’r Gymraeg a gallu cwrdd â phobl newydd sydd hefyd yn gallu siarad Cymraeg. Yn ychwanegol i hyn rwy’n gallu parhau i weithio yn ogystal â gwneud fy astudiadau.

Diddordebau: Siopa, darllen, gwrando ar fiwsig, siarad, cerdded y ci, mynd i’r traeth a threulio amser gyda theulu a ffrindiau

Hoff bethau: Machlud haul, fy nghi Twm a chath Swci, colli fy hun mewn llyfr neu raglen teledu, catch-ups gyda ffrindiau, mynd allan am fwyd/coffi, amser Nadolig/Gaeaf, gwyliau, Maes B

Cas bethau: Spiders, nadroedd, tomatos!

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Un bore Mercher

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Rydwi I wedi torri fy mhraich tua 5 neu 6 o weithiau!

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Mae popeth yn digwydd am reswm

Heledd Mair James