Tystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon

Cynllun Peilot

Beth yw'r Dystysgrif Cymhwysedd Iaith?

Prif nod y dystysgrif newydd hon yw cydnabod lefel sgiliau ieithyddol darpar athrawon (llafar ac ysgrifenedig) ynghyd â dangos eu gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hyderus yng nghyd-destun dysgu ac addysgu. 

Mae'r cynllun yn cael ei gydlynu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar sail cais gan Lywodraeth Cymru yn 2014 i'r Cyngor Cyllido Addysg i ddatblygu a gweithredu tystysgrif cymhwysedd Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Cymraeg gyda’r nod o’i dyfarnu i bob athro arfaethedig a fydd yn dymuno dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyfarnwyd y Dystysgrif i 75 o hyfforddeion TAR Uwchradd a 86 o hyfforddeion TAR Cynradd eleni. 

Unwaith eto, yn ystod 2018-19 mae cyfle i fyfyrwyr TAR Cynradd a myfyrwyr TAR Uwchradd sy'n dilyn eu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg ymgeisio am y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon.

Mae ymgeisio am y Dystysgrif yn fodd i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg ysgrifenedig/llafar ac i adnabod gwerth y sgiliau hyn yn addysgol ac mewn gweithle cyfrwng Cymraeg/dwyieithog. 

I ennill y Dystysgrif bydd y darpar athrawon yn cael eu hasesu'n ymarferol yn ystod eu hail brofiad addysgu proffesiynol a byddant hefyd yn sefyll arholiad ysgrifenedig.

Dyfernir y Dystysgrif ar raddfeydd gwahanol i adlewyrchu cyrhaeddiad y myfyrwyr:

  • Marc terfynol yn 70 neu'n uwch
  • Marc terfynol rhwng 60 a 69
  • Marc terfynol rhwng 50 a 59
  • Marc terfynol yn is na 50

Ceir grynodeb o'r safonau isod.