Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Beth yw'r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif , gan gynnwys ITV Cymru a Llywodraeth Cymru.

I ennill y Dystysgrif mae angen gwneud cyflwyniad llafar a chwblhau prawf ysgrifenedig sy’n cynnwys tair tasg. Cynhelir y prawf ysgrifenedig mewn prifysgolion ledled Cymru ar 10 Mai 2017 gyda'r cyflwyniadau llafar yn digwydd rhwng Rhagfyr 2016 a diwedd Mawrth 2017 ar ddyddiadau a bennir gan diwtoriaid Sgiliau Iaith y prifysgolion.

Mae’r dystysgrif yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru. Mae ymgeisio am y Dystysgrif yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n derbyn un o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac fe lwyddodd 34 o fyfyrwyr i’w hennill − a 6 o’r rheiny gyda rhagoriaeth. Roedd 220 o fyfyrwyr yn llwyddiannus eleni, ac fe gafodd 68 ohonynt Ragoriaeth.

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Llwyddo
  • Clod
  • Rhagoriaeth

Cliciwch am ddisgrifiadau manwl o'r safonau.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae’r Coleg yn trefnu cyfres o weithdai a sesiynau paratoi ar gyfer yr asesiadau ym mhob prifysgol lle bo myfyrwyr yn dymuno ymgeisio am y Dystysgrif. Nod y sesiynau hyn yw cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr i baratoi ar gyfer gwahanol elfennau’r prawf ysgrifennu a'r asesiad llafar. Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r gweithdai a’r sesiynau paratoi yn y prifysgolion unigol cysyllta â Swyddog Cangen dy brifysgol.

Yn ogystal â sesiynau wyneb yn wyneb gyda thiwtoriaid profiadol, mae hefyd gasgliad o ddeunyddiau ar gael yn yr adran Adnoddau Dysgu er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr baratoi ac adolygu ar gyfer y dasg lafar a’r arholiad ysgrifenedig. Mae’r casgliad yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a gweithgareddau papur ynghyd â chanllawiau a chlipiau fideo i gynorthwyo myfyrwyr i baratoi ar gyfer y dasg lafar.

Yr Asesiadau

Mwy o fanylion

Cofrestru

Mwy o fanylion

Y Cymhwyster

Gwybodaeth Bellach