Manylion am y Dystysgrif

Manylion am y Dystysgrif

Mae’r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn gyfle gwerthfawr i ennill tystysgrif sy’n profi dy fod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau. 

Mae’n gymhwyster a achredir gan CBAC. 

Bydd y cymhwyster yn:

  • rhoi tystiolaeth o lefel sgiliau iaith Gymraeg, tystiolaeth a gydnabyddir gan y sector Addysg Uwch a chan gyflogwyr;
  • annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg llafar ac ysgrifenedig yn eu meysydd astudio ac mewn cyd-destunau ehangach na hynny;
  • cynorthwyo myfyrwyr i sylweddoli gwerth sgiliau iaith Gymraeg ym maes addysg ac yn y gweithle dwyieithog;
  • codi hyder myfyrwyr yn eu sgiliau iaith eu hunain, a’u hannog i ddilyn cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog, lle bo hynny’n bosibl;
  • eu hannog i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle maes o law.