Athrawon a Rhieni

Ydych chi am helpu eich plentyn neu ddisgybl?

Pam Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Dewis

Mae modd astudio dros 1,000 o gyrsiau’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol

Dysgu 

Bydd myfyriwr yn derbyn mwy o sylw mewn darlithoedd llai eu maint

Dwyieithrwydd 

Mae pobl sy’n gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ennill cyflog sydd bron 11% yn uwch ar gyfartaledd (Gyrfa Cymru)

Cymorth ariannol

Mae hyd at £5,000 ar gael i astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, a hyd at £3,000 i astudio cwrs yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yw ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn fenthyciad nac yn seiliedig ar incwm teulu. Fel rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, bydd y myfyriwr yn cael cyfle i gwblhau cyfnod o brofiad gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd gyrfa

Mae’r gallu i ymdrin â phwnc mewn dwy iaith o fantais wrth ymgeisio am swydd. Mae gradd cyfrwng Cymraeg yn arwain at bob math o swyddi ac mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg.

Dilynwch y ddolen isod er mwyn gweld calendr o weithgareddau y gellir eu dilyn rhwng Awst 2016 - Medi 2017:

Calendr Pennaeth Chweched 2016-2017

Barn y Cyflogwyr

Alun Shurmer, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Dŵr Cymru

“Fel cwmni sy’n ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth Cymraeg, mae’n bwysig bod ein cwsmeriaid yn gallu cyfathrebu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig. Am y rheswm hwnnw, mae’n hanfodol bod gennym aelodau o staff sydd â’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg i safon uchel fel ein bod yn gallu sicrhau gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid.”

Branwen Rhys Huws, Pennaeth Marchnata, gwasg Y Lolfa 

‘‘Mae dwyieithrwydd o fantais fawr yn y farchnad swyddi, gan fod sgiliau dwyieithog yn gallu dyblu’r dewis o swyddi sydd ar gael. Mae nifer y swyddi sy’n gofyn am y gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn cynyddu, a cheir prinder siaradwyr Cymraeg mewn ambell faes. Yn aml iawn hefyd, mae’r swyddi sy’n gofyn am y Gymraeg yn cynnig cyflog uwch.’’