Cynllun Doctoriaid Yfory

Cynllun Doctoriaid Yfory

Nod y cynllun yma ydy cynyddu nifer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth drwy gynyddu nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n ymgeisio’n llwyddiannus i ysgolion meddygol.

Mae galw cynyddol am sgiliau dwyieithog i weithio i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru . Mae Llywodraeth Cymru, Ysgol Feddygol Caerdydd ag Ysgol Feddygol Abertawe wedi ymrwymo i annog mwy o ymgeiswyr dwyieithog i astudio meddygaeth.

Bwriad y cynllun yw recriwtio rhwng 25 a 50 o ddisgyblion blwyddyn 12 fydd yn cynnwys myfyrwyr sy’n rhan o Rwydwaith Seren.

 Y bwriad yw galluogi i’r darpar ddisgyblion i ymchwilio i’r opsiynau ac i wneud y gorau o brofiadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli er mwyn datblygu syniadau gyrfaol ag i benderfynu a fyddai gradd mewn meddygaeth yn apelio ac yn addas iddynt.

Bydd gweithgareddau tua diwedd y rhaglen yn canolbwyntio ar sut i wneud ceisiadau llwyddiannus ac yn paratoi’r darpar fyfyrwyr ar gyfer y broses gyfweld.

Byddwn hefyd yn gobeithio cynyddu dealltwriaeth y darpar fyfyrwyr o sut y gall cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg wella eu cyflogadwyedd gan bwysleisio pa mor bwysig yw bod pobl yng Nghymru yn derbyn gofal o safon uchel mewn iaith addas.

 

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

•             Sesiwn flasu ym mis Ionawr 2018

•             Cefnogaeth gan fentor penodol (myfyrwyr meddygol cyfredol prifysgolion Caerdydd ac Abertawe)

•             Cwrs preswyl dau ddiwrnod ar sut i ymgeisio yn llwyddiannus i astudio Meddygaeth,   Mawrth/Ebrill 2018

•             Cwrs dosbarth meistr ar gyfweliadau llwyddiannus Hydref/ Tachwedd 2018 – ar gyfer yr holl ddarpar fyfyrwyr sydd wedi ymgeisio i astudio meddygaeth.

•             Bydd y myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn derbyn tystysgrif gan Y  Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn cael blaenoriaeth wrth ymgeisio am Ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg.

 

Ein bwriad yw sicrhau fod pob myfyriwr sydd ar y cynllun yn cael pob cyfle posib i ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer cwrs Meddygaeth neu broffesiwn iechyd addas arall.

I gael cyfle i fod yn rhan o’r cynllun cyffrous hwn bydd angen llenwi'r ffurflen gais isod a’i hanfon at m.evans@colegcymraeg.ac.uk erbyn canol dydd ar y 15 Rhagfyr 2017.

Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau peidiwch ag oedi i gysylltu gyda Menai Evans, Swyddog Pwnc Iechyd a Gofal Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar m.evans@colegcymraeg.ac.uk neu ffonio 029 2010 9029