Profiad Gwaith

Manteision Profiad Gwaith

Cyflogadwyedd a Chyfleoedd

Mae’r Coleg yn trefnu cyfnod o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg i bob myfyriwr sy’n derbyn Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Mae’n ofynnol i’r sawl sy’n ennill ysgoloriaeth ymgymryd â 10 diwrnod o brofiad gwaith cyn gorffen eu cyfnod astudio yn y brifysgol.

Mae gan y Coleg gronfeydd data helaeth o gyflogwyr a sefydliadau sy’n barod i dderbyn deiliaid ysgoloriaethau’r Coleg am gyfnod o brofiad gwaith, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Er enghraifft, bu rhai myfyrwyr yn treulio cyfnod gyda Thŷ Cymru ym Mrwsel a chyda bargyfreithiwr Cymraeg yn Llundain.

Arweiniodd nifer o’r lleoliadau gwaith at swyddi taledig dros yr haf neu gyfnodau pellach o brofiad gwaith, felly dyma gyfle perffaith i wneud argraff dda ar gyflogwr. 

 

Manteision Profiad Gwaith

Manteision profiad gwaith

Ar ôl graddio, mae myfyrwyr wnaeth gwblhau cyfnod o brofiad gwaith yn derbyn 20% yn fwy o gyflog ar gyfartaledd na’r myfyrwyr na wnaeth hynny, ac maent llawer yn fwy tebygol o gael swydd ar ôl graddio.[1]

Mae’r cynllun profiad gwaith yn:

  • gwella cyflogadwyedd
  • edrych yn dda ar CV
  • ehangu sgiliau trosglwyddadwy, e.e. hunanreoli, gweithio mewn tîm, cyfathrebu, datrys problemau, technoleg gwybodaeth a rhifedd
  • datblygu cysylltiadau gwerthfawr ar gyfer y dyfodol
  • gwneud argraff dda ar ddarpar gyflogwyr
  • rhoi cyfle i archwilio dewisiadau gyrfa a gwneud penderfyniadau gyrfaol
  • rhoi cyfle i ddilyn a gwireddu uchelgais bersonol
  • rhoi cyfle i ddysgu rhagor am y byd busnes a chwsmeriaid

[1] Department for Business, Innovation and Skills, Learning from Futuretrack: The Impact of Work Experiences on HE Student Outcomes, Hydref 2013.

Cymorth

Mae swyddogion lleoliadau gwaith y Coleg yn trefnu’r lleoliadau ar gyfer myfyrwyr. Mae gan ein swyddogion gysylltiadau gyda thros 100 o gyflogwyr, ac ânt ati i drefnu lleoliad ar ôl ymgynghori â’r myfyrwyr yn unigol.

Mae ein swyddogion yn cysylltu â phawb sydd wedi derbyn ysgoloriaeth (prif/cymhelliant) yn ystod ail flwyddyn eu cwrs gradd er mwyn ymgynghori ynghylch y lleoliad ynghyd â’u gwahodd i weithdy profiad gwaith.

Mae’r gweithdy’n gyfle gwych i ddysgu rhagor am y cynllun a’r cyfleoedd sydd ar gael. Yn ystod y gweithdy, bydd arbenigwyr ym maes cyflogadwyedd yn cynnig cymorth o ran pwysigrwydd CV effeithiol ac o ran sut mae llwyddo yn y byd gwaith.

Gwneud cais am brofiad gwaith

Mae’r swyddogion yn sicrhau bod pob myfyriwr yn derbyn ‘Ffurflen Gais Profiad Gwaith’. Ar ôl i’r myfyriwr gwblhau a dychwelyd y ffurflen, cynhelir proses o ymgynghori rhwng y myfyriwr a’r swyddog profiad gwaith er mwyn trefnu lleoliad sy’n unol â diddordebau a dyheadau gyrfa’r myfyriwr. Bydd y gwaith trefnu’n dechrau ar ôl ymgynghori ynghylch dyddiadau addas (fel arfer dros gyfnod yr haf rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn).