Y Gymraeg a’r byd gwaith

Y Gymraeg a'r byd gwaith

Pa sgiliau y byddaf yn eu datblygu a pha swyddi sy’n berthnasol i’r sgiliau hynny?

Dadansoddi – y gallu i ddod i gasgliadau yn seiliedig ar dystiolaeth, dehongli gwybodaeth neu destun yn dy eiriau dy hun a mynegi barn yn seiliedig ar y testun 

Pa swydd? Newyddiadurwr, ymchwilydd, swyddog yn y Llywodraeth neu’r Cynulliad, cyflwynydd teledu/radio 


Creadigol
– Datblygu syniadau gwreiddiol sy’n torri tir newydd  

Pa swydd? Sgriptiwr ar gyfer rhaglen radio neu deledu, nofelydd, rheolwr prosiect, swyddog datblygu 


Trafod – y gallu i ddeall, herio a rhannu safbwyntiau 

Pa swydd? Ymgyrchydd, gwleidydd, swyddog polisi 

 

Cyfathrebu – y gallu i gyfleu negeseuon yn glir ac yn effeithiol  

Pa swydd? Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata, athro/athrawes 

 

Rheoli amser – y gallu i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’th amser 

Pa swydd? Pob swydd!

 

Gweithio’n annibynnol a chydweithio – pwysigrwydd gallu gweithio ar dy ben dy hun a chyda thîm

Pa swydd? Pob swydd!

 

 

Y Gymraeg – dy basport i fyd gwaith

Mae gwefan Gyrfa Cymru yn son am y cyfleoedd gwaith i bobl sydd â sgiliau dwyieithog. Bydd gradd yn y Gymraeg yn dangos i ddarpar gyflogwyr dy fod yn gallu siarad ac ysgrifennu’n bwrpasol a hyderus yn y Gymraeg.

 

‘Pa fath o swyddi sydd ar gael, ac ym mha fath o sefydliadau?’

Mae graddedigion y Gymraeg yn dilyn gyrfaoedd amrywiol mewn ystod eang o feysydd. Heb os, mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau!

Oeddet ti’n gwybod? Mae Jason Mohammad (newyddiadurwr a chyflwynydd), Mererid Wigley (cynhyrchydd a pherchennog cwmni dillad plant) Glyn Wise (seren rhaglen Big Brother, athro) ac Eleri Sion (cyflwynydd teledu a radio) yn raddedigion y Gymraeg. Mae Jason Mohammad yn sôn yma am bwysigrwydd profiad gwaith tra'n astudio yn y brifysgol.

Erbyn hyn, mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithredu cynlluniau iaith ac mae hyn yn cynnig cyfleoedd dirifedi i raddedigion y Gymraeg. Dyma’r amser perffaith felly i astudio gradd yn y Gymraeg.

BARN Y MYFYRWYR

“Gyda Chymru’n cymryd camau tuag at ddwyieithrwydd llwyr, mae mwy a mwy o swyddi’n gofyn am sgiliau o’r radd flaenaf yn y Gymraeg. Dwi'n astudio'r Gymraeg achos dwi am ymgeisio am y swyddi gorau.”

Lewys Arón, Cymraeg, Prifysgol Abertawe