Chwaraeon

Chwaraeon

Oes gen ti ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd chwaraeon? A hoffet weithio tuag at hybu iechyd corfforol yn y gymdeithas, neu addysgu a hyfforddi gweithgareddau awyr agored? Neu hwyrach i ti roi dy fryd ar weithio gyda phencampwyr olympaidd yn dadansoddi techneg a thactegau? Heb os, gall gradd mewn Chwaraeon gynnig cyfle i ti ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau ac arbenigedd a fydd yn dy baratoi ar gyfer gyrfa fyrlymus a chyffrous. 

Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, byddi’n meithrin y gallu i drin a thrafod Chwaraeon yn y ddwy iaith, a ddaw’n ddefnyddiol tu hwnt wrth i ti ymgeisio am swyddi yn yr hinsawdd gystadleuol sydd ohoni. Yn sgil y galw cynyddol am sgiliau ieithyddol Cymraeg yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus yng Nghymru (yn enwedig ym maes hyfforddi, dysgu, cymorth gwyddonol a hyrwyddo), bydd dy sgiliau’n fanteisiol i gyflogwyr yn y meysydd hynny. 

Gwelir nifer o fyfyrwyr sy’n derbyn gradd mewn Chwaraeon yn dilyn gyrfa nid yn unig fel hyfforddwyr, hyrwyddwyr iechyd a rheolwyr, ond mewn sawl maes arall hefyd lle mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn amhrisiadwy, gan gynnwys ffisioleg, gwyddoniaeth, seicoleg, addysgu a newyddiaduraeth. 

Bydd modd i ti astudio’r meysydd canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg: 

  • hyfforddi 
  • addysgu gweithgareddau awyr agored 
  • addysgu Addysg Gorfforol
  • rheoli a datblygu chwaraeon  
  • Gwyddorau Chwaraeon 
  • Moeseg 
  • Seicoleg Chwaraeon
  • iechyd ac ymarfer. 

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

''Mae astudio ar gyfer gradd mewn Chwaraeon yn ddelfrydol i’r sawl sy’n hoff o wneud llawer o ymarfer corff a chwaraeon amrywiol. Mae’r ffaith fy mod yn astudio’r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg yn fuddiol iawn i mi gan fy mod yn bwriadu aros yng Nghymru i ddilyn gyrfa fel athrawes Addysg Gorfforol. Dwi'n mwynhau astudio'r pwnc, yn enwedig yn fy iaith naturiol.''

Llio Emyr, Gwyddor Chwaraeon