Troseddeg ac Astudiaethau Heddlua

Troseddeg ac Astudiaethau Heddlua

Mae astudio Troseddeg yn agor y drws i yrfa tra amrywiol. Bydd yn dy annog i feddwl yn feirniadol ac annibynnol, ac yn rhoi cyfle i ti ddatblygu sgiliau i ddadansoddi a deall y gymdeithas liwgar sydd ohoni. Mae Troseddeg yn cyfuno’r deallusol a’r ymarferol.

Bydd dilyn modiwlau Cymraeg mewn Troseddeg yn sicrhau dy fod nid yn unig yn ymgyfarwyddo â chymdeithas gymhleth Cymru, ond yn gallu cynnig gwasanaeth i gyflogwyr y dyfodol mewn dwy iaith. Yn ystod y cwrs, byddi’n derbyn profiad ymarferol, a chyda chymreigio’r gwasanaeth prawf yng Nghymru (lle ceir gwahaniaethau cynyddol rhyngddo a’r gwasanaeth prawf yn Lloegr), bydd galw am fyfyrwyr sy’n adnabod anghenion cymdeithas Cymru. Byddi hefyd yn cyfuno dy astudiaethau ar y cyd-destun Cymreig ag astudiaethau ar droseddeg rhyngwladol; cei gyfle i edrych ar sefyllfaoedd gwledydd tramor, a fydd yn dy baratoi gogyfer â gweithio y tu hwnt i’r DU pe baet yn dymuno.

Mae Troseddeg yn cynnwys elfennau o feysydd eraill, gan gynnwys y Gyfraith, Gwyddorau Cymdeithas a Gwyddorau’r Heddlu, ac yn yr un modd gellir astudio modiwlau Troseddeg o fewn y meysydd hyn. 

Wrth ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn cwrs gradd neu radd gyfun mewn Troseddeg, byddi’n gymwys i ymgeisio am swyddi mewn amrywiaeth o feysydd:

  • gwasanaethau prawf a’r heddlu 
  • carchardai a Gwasanaeth Erlyn y Goron 
  • gweithio gyda phobl ifanc a phobl ar gyfnod prawf 
  • gweithio ym maes polisi’r Llywodraeth neu lywodraeth leol 
  • astudio’r gyfraith ymhellach. 

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

 “Fe wnes i ddewis astudio rhan o'r cwrs Gwyddor Heddlu a Throsedd drwy’r Gymraeg am fy mod yn gwybod y byddai’r Gymraeg yn agor nifer o ddrysau i mi yn y byd plismona. Rwy’n hoff iawn o’r cwrs gan fod y darlithwyr yn dda ac yn rhoi’r holl gefnogaeth sydd ei angen arna’ i. Gan fy mod am ymuno â rhanbarth plismona yng Nghymru, mae'n bwysig fy mod i’n gallu cyfathrebu’n dda yn ddwyieithog. ’Rwyf eisoes wedi gweld y manteision dros fedru cyfathrebu yn y ddwy iaith wrth i mi ymuno â'r Heddweision Rhan-amser yn ardal Dyfed Powys.”

Aled Davies Gwyddor Heddlu a Throsedd