Cynhadledd Wyddonol

Cynhadledd Wyddonol

Teitl: Cynhadledd Wyddonol

Dyddiad: 15 Mehefin 2018

Amser: 09:30yb

Lleoliad: Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth SY23 3BY

#cynhadleddwyddonol

Cynnwys:

Cynhelir y Gynhadledd Wyddonol dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ei nod yw rhoi llwyfan i wyddonwyr Cymraeg eu hiaith rannu ffrwyth eu hymchwil a, thrwy hynny, meithrin cymdeithas academaidd wyddonol cyfrwng Cymraeg.  Mae’n gyfle i drin a thrafod amrywiol destunau o fewn y gwyddorau; o beirianneg i bysgod  ac o gelloedd tanwydd i gorona’ r haul. Gellir gweld copi o raglen y gynhadledd isod.

GALWAD AM BAPURAU

Gwahoddir cyflwyniadau ar unrhyw faes o fewn cwmpas y gwyddorau, a chroesawir cynigion gan fyfyrwyr ôl-radd ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn ogystal ag academyddion profiadol.  Bydd cyflwyniadau oddeutu 20 munud o hyd.

Dylai pawb sydd â diddordeb cynnig papur anfon eu cynigion, heb fod yn fwy na 300 o eiriau, at Ffion Hughes, Swyddog Datblygu’r Gwyddorau – ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk erbyn dydd Llun, 20 Ebrill, 2018

Gwahoddir cyfranwyr i ddarparu erthygl, ar destun eu cyflwyniad, i’w hystyried ar gyfer ei chyhoeddi yn e-gyfnodolyn academaidd y Coleg Cymraeg, sef Gwerddon. www.gwerddon.cymru

POSTERI

Rydym yn awyddus i fyfyrwyr israddedig ac ymchwil i gyflwyno poster ar unrhyw agwedd o’u cwrs/testun ymchwil ar unrhyw agwedd o wyddoniaeth. Caiff y posteri eu beirniadu a bydd gwobr o £100 ar gael i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniad. Os am gyfrannu poster, rhowch wybod i ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk mewn da bryd.

Cofrestru: 

Mae croeso cynnes i bawb fynychu, ond mae angen cofrestru o flaen llaw erbyn 4 Mehefin 2018. Cofiwch roi gwybod am unrhyw anghenion bwyd penodol.

Gellid cofrestru drwy e-bostio ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk gan nodi’ch enw, sefydliad, a rhif aelodaeth y Coleg Cymraeg. 

Noder na fydd ffi i bobl fynychu, ond ceidw’r Coleg yr hawl i godi ffi ar y rhai sydd wedi cofrestru ond na fydd yn bresennol ar y dydd. 

Manylion cyswllt:

Ffion Hughes, Swyddog Datblygu’r Gwyddorau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk 01970 622050