Cynhadledd Wyddonol

Cynhadledd Wyddonol

Teitl: Cynhadledd Wyddonol

Dyddiad:  18 Mehefin 2020

Amser: 09:30yb

Lleoliad: Canolfan Gynadleddau MedRus, Prifysgol Aberystwyth SY23 3BY

#cynhadleddwyddonol

 

Cynnwys:

Cynhelir y Gynhadledd Wyddonol dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ei nod yw rhoi llwyfan i wyddonwyr Cymraeg eu hiaith rannu ffrwyth eu hymchwil a, thrwy hynny, meithrin cymdeithas academaidd wyddonol cyfrwng Cymraeg.  Mae’n gyfle i drin a thrafod amrywiol destunau o fewn y gwyddorau; o beirianneg i bysgod  ac o gelloedd tanwydd i gorona’r haul. I weld cipolwg o gyflwyniadau’r llynedd, ewch i Lyfrgell y Coleg

 

CYNNIG ERTHYGL

Cynhelir o leiaf dair sesiwn yn y Gynhadledd Wyddonol. Gofynnir am bapurau o unrhyw ddisgyblaeth wyddonol (STEM).

Croesawn gyflwyniadau gan fyfyrwyr ôl-radd, neu ymchwilwyr gyrfa gynnar, yn ogystal ag academyddion profiadol. Bydd cyflwyniadau oddeutu 20 munud o hyd, gyda 10 munud o gwestiynau gan y gynulleidfa i ddilyn.

Gofynnir i bawb sy’n dymuno cyflwyno yn y Gynhadledd ddarparu teitl a chrynodeb o’u herthygl (nid mwy na 300 gair) at ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk erbyn 26 Mawrth 2020.

Yn ôl ein harfer, dymunwn recordio’r cyflwyniadau a’u huwchlwytho i Lyfrgell y Coleg . Os ydych yn gwrthwynebu hyn, nodwch hyn wrth gyflwyno’ch crynodeb.

Anogir cyfranwyr i gyflwyno erthygl i'w hystyried ar gyfer ei chyhoeddi yng nghyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef Gwerddon.

 

POSTERI

Bydd cystadleuaeth posteri yn ystod yr awr ginio. Bydd dwy gystadleuaeth, un i fyfyrwyr israddedig ac un i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Caiff y posteri eu harddangos yng Nghanolfan Gynadleddau Medrus, Prifysgol Aberystwyth drwy’r dydd.

Bydd angen gosod y posteri ar y paneli arddangos a ddarperir erbyn 9.30 y bore ar Ddydd Iau 18 Mehefin 2020.

Yn ystod y sesiwn bosteri, disgwylir i gystadleuwyr ôl-raddedig sefyll gyda’u posteri i gael eu holi.  Beirniadir a chyhoeddir yr enillwyr ar y dydd.

Bydd gwobr o £100 yr un i enillwyr y ddau gategori. 

Os hoffech gyflwyno poster, cysylltwch gyda ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk erbyn 21 Mai 2020 mwyn i ni gael syniad o’r nifer y byrddau y bydd eu hangen arnom.

 

Manyleb posteri

Dylai’r posteri gyfathrebu syniad gwyddonol trwy gyfrwng y Gymraeg, gellir defnyddio poster sydd eisoes wedi cael ei greu yn barod fel rhan o waith cwrs e.e.

Dylai’r poster fod yn faint A1, siâp portread.

Dylai’r poster gynnwys y canlynol:

• enw’r awdur

• enw’r ysgol academaidd a/neu’r sefydliad

• logo’r Coleg Cymraeg

Canllawiau (opsiynol):

• Creu poster sy’n ddealladwy i bobl nad ydynt o reidrwydd yn arbenigwyr yn y maes

• Teitl - 65-70pt Arial bold (wedi’i ganoli) ac yn ddelfrydol heb fod yn fwy na 10 gair

• Is-deitlau - 32pt Arial bold heb fod yn fwy na 5 gair

• Prif destun - 20pt Arial fan lleiaf

• Labeli - 16pt italic (uwchben graffiau a thablau, ond o dan ddarluniau)

• Defnyddio graffiau a darluniau o’r un maint lle bo’n bosib er mwyn cysondeb

• Creu poster gweledol, gorau oll po leiaf o destun sydd

• Peidiwch â defnyddio llythrennau bras ar gyfer y testun i gyd - mae’n anos i’w ddarllen

• Darluniau addas a fydd yn hawdd i’w gweld o bell

• Labeli pob darlun a fydd eto’n hawdd i’w weld o bell

 

Cofrestru: 

Mae croeso cynnes i bawb sy’n diddori yn y gwyddorau i fynychu, boed yn academyddion, fyfyrwyr neu aelodau o’r cyhoedd, ond mae angen cofrestru o flaen llaw erbyn 4 Mehefin 2020. Cofiwch roi gwybod am unrhyw anghenion bwyd penodol.

Gellid cofrestru drwy e-bostio ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk gan nodi’ch enw, sefydliad, a rhif aelodaeth y Coleg Cymraeg (os yn gymwys). 

Noder na fydd ffi i bobl fynychu, ond ceidw’r Coleg yr hawl i godi ffi ar y rhai sydd wedi cofrestru ond na fydd yn bresennol ar y dydd. 

 

Manylion cyswllt:

Ffion Hughes, Swyddog Datblygu’r Gwyddorau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk 01970 622050