Rhaglen Datblygiad Staff

Mae’r Coleg yn cynnal gweithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Mae'r hyfforddiant yn cael ei gynllunio yn ofalus wrth gydweithio'n agos gydag arbenigwyr profiadol o brifysgolion ledled Cymru.

Mae'r gweithdai hyfforddi wedi eu teilwra’n benodol i hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus academyddion sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i staff fynychu unrhyw sesiwn sydd o ddiddordeb iddynt ac nid oes rhaid dilyn unrhyw gynllun cymhwyso penodol er mwyn gallu mynychu’r gweithdai unigol hyn ac fe ellid eu dilyn fel rhan o'u datblygiad proffesiynol parhaus.

Fodd bynnag, mae'r Rhaglen hefyd wedi'i ddatblygu oddi fewn i fframwaith strwythuredig rhaglenni cymhwyso y gwahanol sefydliadau. O ganlyniad mae Rhaglen Datblygiad Staff Academaidd y Coleg yn bwydo i fewn i'r Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), sy'n galluogi unigolion i gymhwyso'n ffurfiol fel addysgwyr prifysgol.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnal Rhaglen Sgiliau Ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd. Cynhelir yn ogystal gynhadledd ymchwil blynyddol er mwyn ysgogi’r genhedlaeth nesaf o academyddion i rwydweithio gyda’i gilydd, a chyflwyno papurau ymchwil – trwy gyfrwng y Gymraeg – gerbron eu cyfoedion. Mae croeso i staff newydd a phrofiadol fel ei gilydd i ddod i'r gynhadledd ac i gefnogi'r to iau.

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru: