Rhaglen Datblygiad Staff

Mae’r Coleg yn cynnal gweithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Mae'r hyfforddiant yn cael ei gynllunio yn ofalus wrth gydweithio'n agos gydag arbenigwyr profiadol o brifysgolion ledled Cymru.

Mae'r gweithdai hyfforddi wedi eu teilwra’n benodol i hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus academyddion sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i staff fynychu unrhyw sesiwn sydd o ddiddordeb iddynt ac nid oes rhaid dilyn unrhyw gynllun cymhwyso penodol er mwyn gallu mynychu’r gweithdai unigol hyn ac fe ellid eu dilyn fel rhan o'u datblygiad proffesiynol parhaus.

Fodd bynnag, mae'r Rhaglen hefyd wedi'i ddatblygu oddi fewn i fframwaith strwythuredig rhaglenni cymhwyso y gwahanol sefydliadau. O ganlyniad mae Rhaglen Datblygiad Staff Academaidd y Coleg yn bwydo i fewn i'r Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), sy'n galluogi unigolion i gymhwyso'n ffurfiol fel addysgwyr prifysgol.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnal Rhaglen Sgiliau Ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd. Cynhelir yn ogystal gynhadledd ymchwil blynyddol er mwyn ysgogi’r genhedlaeth nesaf o academyddion i rwydweithio gyda’i gilydd, a chyflwyno papurau ymchwil – trwy gyfrwng y Gymraeg – gerbron eu cyfoedion. Mae croeso i staff newydd a phrofiadol fel ei gilydd i ddod i'r gynhadledd ac i gefnogi'r to iau.

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Ionawr 26, 2018

Cwynion, Apeliadau ac Ymarfer Annheg
Dr Ioan ap Dewi
Addysgu Cynhwysol
Dr Jean Ware
Dysgu Mwy

Chwefror 9, 2018

Datblygu Sgiliau Cymhelliant
Mari Ellis Roberts
Deall eich Hunan ac Eraill
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Mawrth 21, 2018

Defnyddio Wicipedia i Gefnogi Addysgu
Marc Haynes
Termau Technegol ar gyfer Dysgu trwy'r Gymraeg
Delyth Prys
Dysgu Mwy

Ebrill 27, 2018

Ysgrifennu Cymraeg Academaidd
Eleri Hughes
Seicoleg Dwyieithrwydd
Yr Athro Enlli Thomas
Dysgu Mwy

Mai 18, 2018

Datblygu Adnoddau Dysgu Digidol Rhyngweithiol
Mike Ebbsworth
Gofal a Lles Myfyrwyr
Dr Eifiona Thomas Lane, Sian Pierce a Dai Rogers
Dysgu Mwy