Rhaglen Datblygiad Staff

Nod y Rhaglen Datblygiad Staff yw cefnogi ac atgyfnerthu rhagoriaeth mewn ymarfer academaidd yng Nghymru trwy gydweithio'n agos gydag arbenigwyr profiadol o brifysgolion ledled Cymru.

Mae’r Coleg yn cynnal gweithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu.

Cyfuniad o weithdai hyfforddi wyneb yn wyneb (a gynhelir mewn canolfannau ar draws Gymru) ac ar ffurf recordiadau fideo (sydd i'w gweld ar y Porth Adnoddau) a geir trwy’r rhaglen flynyddol. Bydd cyfle i ddysgu a thrafod yng nghwmni cyfoedion yn ystod y dyddiau hyfforddi 'byw' yn ogystal â chyfle i ddysgu wrth eich pwysau ac yn eich amser eich hun gyda'n hyfforddiant ar-lein.  Mae’r holl weithdai sydd ar gael yn y Porth Adnoddau i’w mwynhau nawr, wedi eu rhestru isod.

Mae'r gweithdai hyfforddi wedi eu teilwra’n benodol i hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus academyddion sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac nid oes rhaid dilyn unrhyw gynllun cymhwyso penodol er mwyn manteisio ar yr hyfforddiant. Mae croeso i bawb.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnal Rhaglen Sgiliau Ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd. Cynhelir yn ogystal gynhadledd ymchwil blynyddol er mwyn ysgogi’r genhedlaeth nesaf o academyddion i rwydweithio gyda’i gilydd, a chyflwyno papurau ymchwil - trwy gyfrwng y Gymraeg - gerbron eu cyfoedion. Mae croeso i staff newydd a phrofiadol fel ei gilydd i ddod i'r gynhadledd ac i gefnogi'r to iau.

Cysylltwch â ni am faterion yn ymwneud a hyfforddiant: datstaff@colegcymraeg.ac.uk

Rhaglen Datblygiad Staff

Cwrs TUAUU
Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Gwerthuso Addysgu

Gwawr Ifan Cliciwch yma

Gwefannau Cymdeithasol ar gyfer Addysgu

Ifan M.Jones a Cynog Prys Cliciwch yma

Ymchwil a’r REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil)

Yr Athro Delyth James Cliciwch yma

Ymgorffori Sgiliau Astudio mewn Addysg

Dr Leila Griffiths Cliciwch yma

Defnyddio Socrative yn effeithiol

Dyddgu Hywel Cliciwch yma

Defnyddio Prezi yn effeithiol

Dyddgu Hywel Cliciwch yma

Canllaw Google Classroom

Grŵp Llandrillo Menai Cliciwch yma

Defnyddio Skype for Business

Owen Tudur Davies Cliciwch yma

Cyfres arfer da - Cefnogi Myfyrwyr

Dr Dylan Foster Evans Cliciwch yma

Cyfres arfer da - Arwain a Rheoli

Heledd Bebb Cliciwch yma

Cyfres arfer da - Datblygu Darpariaeth

Manon George Cliciwch yma

Cyfres arfer da - Marchnata Modiwlau Cymraeg

Manon Jones Cliciwch yma