Rhaglen Datblygiad Staff

Mae’r Coleg yn cynnal gweithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Mae'r hyfforddiant yn cael ei gynllunio yn ofalus wrth gydweithio'n agos gydag arbenigwyr profiadol o brifysgolion ledled Cymru.

Mae'r gweithdai hyfforddi wedi eu teilwra’n benodol i hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus academyddion sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i staff fynychu unrhyw sesiwn sydd o ddiddordeb iddynt ac nid oes rhaid dilyn unrhyw gynllun cymhwyso penodol er mwyn gallu mynychu’r gweithdai unigol hyn ac fe ellid eu dilyn fel rhan o'u datblygiad proffesiynol parhaus.

Fodd bynnag, mae'r Rhaglen hefyd wedi'i ddatblygu oddi fewn i fframwaith strwythuredig rhaglenni cymhwyso y gwahanol sefydliadau. O ganlyniad mae Rhaglen Datblygiad Staff Academaidd y Coleg yn bwydo i fewn i'r Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU), sy'n galluogi unigolion i gymhwyso'n ffurfiol fel addysgwyr prifysgol.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnal Rhaglen Sgiliau Ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd. Cynhelir yn ogystal gynhadledd ymchwil blynyddol er mwyn ysgogi’r genhedlaeth nesaf o academyddion i rwydweithio gyda’i gilydd, a chyflwyno papurau ymchwil – trwy gyfrwng y Gymraeg – gerbron eu cyfoedion. Mae croeso i staff newydd a phrofiadol fel ei gilydd i ddod i'r gynhadledd ac i gefnogi'r to iau.

Calendr Sesiynau Datblygu Staff

Cliciwch ar y crynodebau isod er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â chynnwys y gweithdai ac i lawrlwytho ffurflen gofrestru:

Mehefin, 2017

'Gofodau Dysgu' a 'Datblygu Adnoddau Agored'
Rhwydwaith Fideo Cymru, Joanna Evans a Bethan Wyn Jones
'Datblygu Adnoddau Rhyngweithiol i’r Porth: Xerte' a 'Defnyddio Technoleg i Gyfoethogi Addysgu'
Dewi Parry a Dyddgu Hywel
Dysgu Mwy

Mai 19, 2017

Partneriaeth Awdur a Golygydd
Mairwen Jones
Marchnata a Denu Myfyrwyr
Llyr Roberts
Dysgu Mwy

Ebrill 26, 2017

Dilysu Modiwlau
Dr Ioan ap Dewi
Ymgorffori Sgiliau Astudio mewn Addysgu
Dr Leila Salisbury
Dysgu Mwy

Mawrth 17, 2017

Datblygu Adnoddau Dysgu Digidol Rhyngweithiol
Mike Ebbsworth
Hawlfraint Defnyddio Adnoddau
Jenny Greene a Mairwen Owen
Dysgu Mwy

Chwefror 15, 2017

Adborth a Mesur Perfformiad
Eifion Lloyd Jones
Gwefannau Cymdeithasol ar gyfer Addysgu
Ifan Morgan Jones a Dr Cynog Prys
Dysgu Mwy

Ionawr 25, 2017

Gosod Nodau Personol
Mari Ellis Roberts
Meddwl yn Greadigol a Datrys Problemau
Nia Gwynn Meacher
Dysgu Mwy

Rhagfyr 9, 2016

Ysgrifennu Cymraeg Academaidd: rhoi arweiniad i fyfyrwyr
Eleri Hughes
Seicoleg Dwyieithrwydd
Yr Athro Enlli Thomas
Dysgu Mwy

Tachwedd 16, 2016

Arsylwi Addysgu
Annette Edwards
Ymarfer fel Ymchwil
Dr Anwen Jones
Dysgu Mwy

Hydref 19, 2016

Arolygu Traethawd Hir
Non Vaughan-Williams a Dr Rhian Meara
Denu Arian Ymchwil
Nerys Fuller-Love
Dysgu Mwy